Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw achtergebleven woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, inbraak, storm, blikseminslag en waterschade. 

Wat is verzekerd?

Uw achtergebleven woonhuis is verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om schade door brand, inbraak, storm, blikseminslag en waterschade. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem voor de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas door brand, inbraak of storm is verzekerd.  

Tuin

Schade aan bijgebouwen en schuttingen in uw tuin zijn verzekerd. Niet verzekerd is de beplanting zoals planten en bomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of bij constructiefouten.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is niet verzekerd. Schade tijdens leegstand wel. 

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schroeien, smelten, verkolen en doorbranden van elektrische apparaten vallen niet onder de definitie van brand en zijn daarom niet verzekerd. Bij inbraak moet er altijd sprake zijn van (poging tot) binnendringen en (in)braakschade.

Eigen risico

€ 250 per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Een verzekering die korter dan een jaar loopt kan niet tussentijds opgezegd worden. Loopt de verzekering langer dan een jaar dan kan de verzekering na een jaar dagelijks opgezegd worden. Dit kan per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.