Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw strandhuisje. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, inbraak en zeewater. Ook schade bij vervoer van en naar de winterberging is gedekt.

Wat is verzekerd?

Schade aan uw strandhuisje.

Verzekerd bedrag

Uw strandhuisje is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebasseerd op de waarde van het strandhuisje. Bij het aanvragen van de verzekering kan gekozen worden uit herbouwwaarde, nieuwwaarde of vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt  u ook zelf een expert inschakelen. Neem voor de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Glasbreuk kunt u apart meeverzekeren. 

Keuze: vandalisme

Schade door vandalisme aan uw strandhuisje kunt u apart meeverzekeren. 

Keuze: Zonnepanelen

Zonnepanelen op uw strandhuisje kunt u apart meeverzekeren. Schade door diefstal en inbraak zijn hierbij niet gedekt.

Keuze: Waterschade

Waterschade anders dan door overstroming van zeewater kunt u apart meeverzekeren. Bijvoorbeeld schade door regen, blusmiddelen of de breuk van een aquarium.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten.

Tuin

Schade aan het strand is niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is geldig van maart t/m oktober. Tenzij u een vergunning heeft om buiten deze maanden op strand te mogen staan.

Eigen risico

Bij privégebruik van het strandhuisje is het eigen risico € 250,- per gebeurtenis als de schade is veroorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme of waterschade. Bij glasbreuk en inductie & overspanning is het eigen risico € 0,-.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Eigen risico verhuur

Bij verhuur van het strandhuisje is het eigen risico € 700,- per gebeurtenis bij brand, storm, inbraak en zeewater & transport. Bij vandalisme en waterschade is het eigen risico € 250,-. Bij glasbreuk en inductie & overspanning is het eigen risico € 0,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u een tijdelijke verzekering? Dan eindigt de verzekering op de gekozen einddatum. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een doorlopende verzekering kunt u de verzekering na het eerste verzekeringsjaar op elk moment opzeggen. Een tijdelijke verzekering kunt u niet tussentijds opzeggen. Opzeggen kan per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl.