Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medische kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de medische kosten die u maakt tijdens de looptijd van uw verzekering

Extra informatie

Als het medisch noodzakelijk is, vergoeden we de kosten van medische hulp, zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Bestaande kwalen en klachten zijn uitgesloten. 

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoed de kosten van een medische behandeling. 

Vrije zorgkeuze

U bent vrij in uw keuze van een ziekenhuis of zorgverlener.

Huisarts

Bezoek aan een huisarts wordt vergoed. 

Geneesmiddelen en Medicijnen

Geneesmiddelen en medicijnen worden uitsluitend vergoed als u die met een voorschrift van een huisarts of specialist kunt ophalen bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie wordt vergoed.

Tandarts

Tandheelkundige hulp na een ongeval wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Kosten als gevolg van bestaande kwalen, klachten en afwijkingen.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

Kosten rond zwangerschap en bevalling, of zwangerschap bevorderende behandelingen zijn niet verzekerd. Tenzij er sprake is van een onvoorziene en onverwachte zwangerschapscomplicatie die is ontstaan vóór 32 weken zwangerschap.

Vitamines en voedingssupplementen

Vitamines en voedingssupplementen zijn niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit bij misleiding, een misdrijf, bij roekeloosheid of een verkeerde voorstelling van zaken.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt:
€ 50,- als u jonger bent dan 70 jaar;
€ 100,- als u tussen de 70 en 79 jaar bent;
€ 200,- als u 80 jaar of ouder bent.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor alle landen die in Schengengebied vallen, en ook in de landen: Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Extra informatie

Deze verzekering geldt niet in overzeese gebieden van deze landen, zoals Aruba, Bonaire en Curaçao. De verzekering geldt ook niet in uw land van herkomst.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u schade claimt bent u verplicht om ons alle informatie te geven die voor ons van belang is om te beoordelen of wij uw schade vergoeden, zoals recepten of medische verklaringen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt de premie in één keer betalen via iDEAL, Mastercard, Visa, Paypal of door het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in op de ingangsdatum na betaling en eindigt automatisch na de looptijd van de verzekering. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw contract eindigt automatisch na de looptijd van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. Bekijk daarvoor de polisvoorwaarden. Wilt u vóór de ingangsdatum de verzekering annuleren? Laat ons dit dan weten per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.