Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medische kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de medische kosten die je maakt tijdens de looptijd van je verzekering

Extra informatie

Zolang het medisch noodzakelijk is, vergoeden we de kosten van medische hulp, zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Onder medische noodzaak verstaan we dat de noodzaak berust op algemeen erkende, medisch wetenschappelijke overwegingen. Behandeling of onderzoek is volgens medische normen algemeen aanvaard.

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoed de kosten van een medische behandeling. 

Vrije zorgkeuze

Je bent vrij in je keuze van een ziekenhuis of zorgverlener.

Huisarts

Bezoek aan je huisarts wordt vergoed. Wel geldt dat deze door een bevoegde instantie erkend moet zijn en bevoegd is om de behandeling uit te voeren. 

Geneesmiddelen en Medicijnen

Geneesmiddelen en medicijnen worden vergoed als je die uitsluitend met een voorschrift van een huisarts of specialist kunt ophalen bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg is verzekerd zoals beschreven in de polisvoorwaarden. Uiterlijk tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum geef je het ziekenhuis van je voorkeur door aan de alarmcentrale. De alarmcentrale geeft je goedkeuring of biedt je een alternatief.

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie wordt vergoed.

Tandarts

Tandheelkundige hulp na een ongeval wordt vergoed. Optineel kun je kiezen voor de OOM Tandarts-dekking waarbij je reguliere bezoek aan je tandarts wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Preventieve keuringen worden niet vergoed. 

Vitaminines en voedingssuplementen

Vitamines en voedingssuplementen worden niet vergoed. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit bij misleiding, een misdrijf, bij roekeloosheid of een verkeerde voorstelling van zaken.

Eigen risico

Je kan kiezen voor een eigen risico van € 0,- / € 150,-   per verzekerde per verzekeringsjaar. Is de verzekerde periode korter dan een jaar, dan geldt het eigen risico voor de verzekerde periode.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland. Als je tijdelijk buiten Nederland bent is de verzekering vijftig dagen geldig. Maak je kosten in de Verenigde Staten dan vergoeden we de kosten voor 50%. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze gezonheidsvragen eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.