Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medische kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de medische kosten die u maakt tijdens de looptijd van uw verzekering

Extra informatie

Als het medisch noodzakelijk is, vergoeden we de kosten van medische hulp, zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Bestaande kwalen en klachten zijn uitgesloten. 

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoed de kosten van een medische behandeling. 

Vrije zorgkeuze

U bent vrij in uw keuze van een ziekenhuis of zorgverlener.

Huisarts

Bezoek aan een huisarts wordt vergoed. 

Geneesmiddelen en Medicijnen

Geneesmiddelen en medicijnen worden uitsluitend vergoed als u die met een voorschrift van een huisarts of specialist kunt ophalen bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie wordt vergoed.

Tandarts

Tandheelkundige hulp na een ongval wordt vergoed. 

Wat is niet verzekerd?

  • Gebitsprotheses en preventieve keurigen worden niet vergoed.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

Kosten rond zwangerschap en bevalling, of zwangerschap bevorderende behandelingen zijn niet verzekerd. Tenzij er sprake is van een onvoorziene en onverwachte zwangerschapscomplicatie die is ontstaan vóór 32 weken zwangerschap.

Vitamines en voedingssupplementen

Vitamines en voedingssupplementen zijn niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit bij misleiding, een misdrijf, bij roekeloosheid of een verkeerde voorstelling van zaken.

Eigen risico

Het eigen risico is € 200,- per verzekerde per verzekeringsjaar. Is de verzekerde periode korter dan een jaar, dan geldt het eigen risico voor de verzekerde periode.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland. 

Extra informatie

Deze verzekering geldt voor alle landen die in Schengengebied vallen, en ook in de landen: Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Deze verzekering geldt niet in overzeese gebieden van deze landen, zoals Aruba, Bonaire en Curaçao. De verzekering geldt ook niet in uw land van herkomst. Behalve als u de Nederlandse nationaliteit heeft.  

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw contract eindigt automatisch na de looptijd van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. Bekijk daarvoor de polisvoorwaarden. Wilt u vóór de ingangsdatum de verzekering annuleren? Laat ons dit dan weten per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.