Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt medisch kosten die zijn ontstaan door een ongeval of ziekte.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de medische kosten die u maakt tijdens de looptijd van uw verzekering

Extra informatie

Zolang het medisch noodzakelijk is, vergoeden we de kosten van medische hulp, zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Onder medische noodzaak verstaan we dat de noodzaak berust op algemeen erkende, medisch wetenschappelijke overwegingen. Behandeling of onderzoek is volgens medische normen algemeen aanvaard.

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoed de kosten van uw medische behandeling. 

Vrije zorgkeuze

U bent vrij in uw keuze van een ziekenhuis of zorgverlener.

Huisarts

Bezoek aan uw huisarts wordt vergoed. Wel geldt dat deze door een bevoegde instantie erkend moet zijn en bevoegd is om de behandeling uit te voeren. 

Geneesmiddelen en Medicijnen

Geneesmiddelen en medicijnen worden uitsluitend vergoed als u die met een voorschrift van een huisarts of specialist kunt ophalen bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg is verzekerd zoals beschreven in de polisvoorwaarden. Uiterlijk tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum geeft u het ziekenhuis van uw voorkeur door aan de alarmcentrale. De alarmcentrale geeft u goedkeuring of biedt u een alternatief.

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie

Fysiotherapie, oefentherapie, manuele therapie wordt vergoed.

Tandarts

Tandheelkundige hulp na een ongval wordt vergoed. Optineel kunt u kiezen voor de OOM Tandarts-dekking waarbij uw reguliere bezoek aan uw tandarts wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Gebitprotheses en medische keuringen worden niet vergoed. 

Vitaminines en voedingssuplementen

Vitamines en voedingssuplementen worden niet vergoed. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit bij misleiding, een misdrijf, bij roekeloosheid of een verkeerde voorstelling van zaken.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0,- / € 250,- / € 500,- / € 1000,- per verzekerde per verzekeringsjaar. Is de verzekerde periode korter dan een jaar, dan geldt het eigen risico voor de verzekerde periode.

Waar ben ik gedekt?

Op uw polisblad staat aangegeven voor welke regio u verzekerd bent.
• Regio A: u bent verzekerd in de hele wereld.
• Regio B: u bent verzekerd in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze (gezonheids-)vragen eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Extra informatie

U kunt de verzekering voor maximaal twee jaar afsluiten. Na twee jaar kan de verzekering opnieuw aangevraagd worden en wordt uw gezondheid opnieuw beoordeeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.