Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

De financiële gevolgen voor uw bedrijf als uw bedrijf (gedeeltelijk) stilvalt. De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang.

Extra informatie

U kunt zelf de uitkeringstermijn kiezen. De gekozen termijn wordt altijd op uw polis vermeld.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. U krijgt een vergoeding voor de vaste kosten die doorliepen terwijl uw bedrijf stillag, zoals de huur en de salarissen. En voor de extra kosten die u gemaakt heeft om uw bedrijf draaiende te houden, of weer op gang te brengen.

Extra informatie

Maar, de extra kosten vergoeden we alleen voorzover u hiermee de bedrijfsschade voor minimaal hetzelfde bedrag heeft beperkt

Storing nutsvoorzieningen

Is er een storing bij uw gas-, energie- of waterleverancier die minimaal 6 uur duurt? En uw productieproces ligt hierdoor minimaal 6 uur stil? Dan bent u hiervoor verzekerd.

Reconstructiekosten

U krijgt ook een vergoeding voor de kosten voor het herstellen van uw bedrijfsadministratie: maximaal € 5.000,-.

Uw bedrijf raakt onbereikbaar

U bent verzekerd als er schade is aan een ander gebouw in de buurt en hierdoor uw bedrijf niet meer bereikbaar is doordat de (water)weg is afgesloten. De schade moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Schade aan dieren en uitvallen koeling

Is uw koeling of diepvries onverwachts uitgevallen? En heeft u hierdoor schade? Dan vergoeden wij maximaal € 1.500.  Heeft u  schade door elektrocutie, diefstal (ook uit het weiland), vermissing of verduistering van dieren? Hiervoor is de maximale vergoeding € 100,- per dier.

Schade bij leverancier of afnemer

U bent verzekerd als bij een leverancier of afnemer schade ontstaat en uw bedrijf hier financieel nadeel door heeft. De schade bij de leverancier of afnemer moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent

Extra informatie

Dit geldt niet voor schade bij een leverancier van gas, energie of water. Hiervoor is geen dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Debiteurenadministratie

U krijgt geen vergoeding voor omzet die u misloopt omdat uw debiteurenadministratie verloren is gegaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Schade door water of stoom is bijvoorbeeld niet verzekerd als dit ontstaat door vochtdoorlatende muren. Of door vocht doorlaten van vloer- of wandafwerking  die waterdicht zou moeten zijn (zoals tegels of voegen).

Eigen risico

U heeft alleen een eigen risico als het gaat om schade bij uw leverancier of afnemer. Uw eigen risico is dan € 2.500. In alle andere gevallen heeft u géén eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken dat staat vermeld op het polisblad.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit

Vandalisme en mest

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen. Schade door mest is alleen verzekerd als de mest stroomt of overloopt uit een bovengrondse mestopslagsysteem als gevolg van een plotseling optredend effect.

Extra informatie

Voor de mestopslag geldt het volgende: het moet uw eigendom zijn of tot uw bedrijf behoren en voldoen aan de wettelijke eisen en vergunningen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0297) 26 36 73, per mail (info@ovm-vinkeveen.nl) of gewoon bij ons op kantoor.