Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, bliksem, aanrijding, neerslag, storm, lekkage, inbraak, mest, vandalisme of relletjes.

Wat is verzekerd?

U verzekert uw bedrijfsgebouwen. Ook de inrichting van de bedrijfsgebouwen is verzekerd. Maar alleen als de inrichting onderdeel van het gebouw is en als de inrichting bedoeld is voor agrarische bedrijfsvoering. Is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u het woongedeelte meeverzekeren.

Extra informatie

Op uw polis vermelden wij exact welke bedrijfsgebouwen u allemaal verzekerd heeft.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw. Dit is het bedrag dat nodig is om uw bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw gekraakt was of langer dan 2 maanden niet meer in gebruik was. In sommige gevallen vergoeden wij de sloopwaarde.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan uw bedrijfsgebouw. We bieden ook een extra vergoeding voor noodzakeljke verbeteringen, veiligheidsmaatregelen, noodvoorzieningen en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: u moet een hek plaatsen om uw gebouw na een brand. Ook de kosten om de schade op te ruimen krijgt u vergoed. 

Extra informatie

Voor opruimkosten vergoeden wij maximaal € 25.000. Voor de overige extra kosten, vergoeden wij maximaal 10% van het bedrag waarvoor het gebouw is verzekerd.

Huur

Verhuurt u één of meer bedrijfsgebouwen? Dan krijgt u ook de huurinkomsten vergoed die u mist zolang het herstel of de herbouw van het gebouw duurt. En als u als eigenaar een bedrijfsgebouw zelf gebruikt, kunt u de huurwaarde vergoed krijgen.

Extra informatie

Het gaat om de huur die is vastgelegd in een huurovereenkomst. U kunt niet langer dan een jaar gemiste huurinkomsten vergoed krijgen. Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van uw gebouw. 

Tuinaanleg

De aanleg en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. En de bestrating bij uw bedrijfsgebouwen. Maar alleen als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistellingen of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Extra informatie

U krijgt de kosten vergoed om de schade te herstellen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor het bedrijfsgebouw is verzekerd.

Inductie en overspanning

Ook als de bliksem niet direct in uw gebouw inslaat, maar u door de blikseminslag wel schade heeft door inductie of overspanning, is dit verzekerd.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door inductie of overspanning? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het bedrag waarvoor het getroffen gebouw is verzekerd. En voor alle verzekerde gebouwen bij elkaar: maximaal € 100.000

Keuze: Woongedeelte, bruggen, zonnepanelen, terreinafscheidingen en meer

Horen er funderingen, kelders of andere ondergrondse bouwwerken bij uw gebouw, of een brug of zwembad? Staan er hekwerken om het gebouw, of soortgelijke omheiningen rondom de (sier)tuin? Of heeft u zonnepanelen op of rondom uw gebouw? Dan zijn deze alleen verzekerd als dat op uw polis staat

Extra informatie

Is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u het woongedeelte meeverzekeren. Als u daarvoor heeft gekozen, staat dat op de polis

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet, onvoldoende onderhoud en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Saneringkosten

Is de grond of het water bij, of onder het gebouw vervuild? De kosten om dat schoon te maken vergoeden we niet met de Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Schade door water of stoom is bijvoorbeeld niet verzekerd als dit ontstaat door vochtdoorlatende muren. Of door vochtdoorlaten van vloer- of wandafwerking  die waterdicht zou moeten zijn (zoals tegels of voegen)

Eigen risico

U heeft een eigen risico als de schade is veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en hagel. Uw eigen risico is dan € 500 per gebouw, maar maximaal € 1.000 per risicoadres. Is de schade ontstaan door een aanrijding, aanvaring, een hijskraan of heistelling die omvalt of het neerstorten van (voorwerpen uit) een luchtvaartuig? Dan is uw eigen risico € 225.

Extra informatie

Soms heeft u in een andere situatie ook een eigen risico. Als dat zo is, dan staat dit op uw polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als het pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Glas

Alleen glasschade in het woongedeelte is verzekerd. Glasschade aan uw bedrijfsgebouwen niet.

Extra informatie

Met glas bedoelen we alle onderdelen van glas of kunststof in deuren, ramen, dakramen, koepels, daken, serres, windschermen, terrein-, terras- of balkonafscheidingen waar licht doorheen kan.

Vandalisme en mest

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen. Schade door mest is alleen verzekerd als de mest stroomt of overloopt uit een bovengrondse mestopslag als gevolg van een plotseling optredend defect.

Extra informatie

Voor de mestopslag geldt het volgende: het moet uw eigendom zijn of tot uw bedrijf behoren en voldoen aan de wettelijke eisen en vergunningen. Anders heeft u geen dekking voor schade door mest.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0297) 26 36 73, per mail (info@ovm-vinkeveen.nl) of gewoon bij ons op kantoor.