Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm, bliksem, inductie en overspannning, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing. Maar ook door bijna alle andere plotselinge en onverwachte oorzaken, zoals schade door vallen, stoten of omvallen

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die niet aan uw woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, apparatuur, sieraden en geld. Ook kunst en antiek is verzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt onder andere voor: geld, tuinmeubels, gereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur en computers, kunst en antiek, huisdieren, vaartuigen, aanhangwagens en caravans.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van uw inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Of we vergoeden de reparatiekosten. En: voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding. 

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als de waarde van uw inboedel automatisch is bepaald, of u de inboedelwaardemeter of het inventarisatieformulier goed heeft ingevuld. Dat zijn vragenlijsten waarmee we de waarde van uw inboedel vaststellen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

U heeft maximaal drie maanden de tijd om een contra-expert in te schakelen.

Sieraden

Sieraden zijn meeverzekerd tot maximaal € 6.000. Zijn uw sieraden meer waard? Neem dan contact met ons op hoe we dit het beste kunnen verzekeren.

Extra informatie

U kunt sieraden ook extra verzekeren via onze kostbaarhedenverzekering. Uw sieraden zijn dan ook buitenhuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, cd’s, dvd’s, kabels, acculaders enzovoort zijn meeverzekerd tot maximaal € 12.000. Zijn deze spullen meer waard? Neem dan contact met ons op hoe we dit het beste kunnen verzekeren.

Spullen buiten huis

Wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap en ladders in uw tuin of op uw balkon zijn verzekerd tot € 1.250. Maar: niet tegen schade door het weer, zoals storm.

Extra informatie

Heeft u spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden of vraag het ons.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is ook verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of: u struikelt over het speelgoed van uw kinderen en trekt daarbij de televisie omver.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en meer...

We vergoeden niet alleen de schade aan uw inboedel. U krijgt ook een extra vergoeding voor tijdelijke huisvesting, opslag van spullen die niet zijn beschadigd, herstel van uw tuin, opruimkosten en saneringskosten. En een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten.

Extra informatie

We geven de extra vergoeding voor huisvesting, opruimkosten, saneringskosten, opslag en tuinherstel tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De andere noodzakelijke kosten en misgelopen uitgaven vergoeden we tot maximaal 10% van het vastgestelde schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken. Dat geldt ook voor schade schade door een aardbeving, grondwater, geleidelijke (grond)verzakking en grondverschuiving, slijtage of constructiefouten. En schade door reinigen of herstellen.

Extra informatie

Heeft u schade aan glas, brillen, contactlenzen, gehoorapparaten? Of aan kledingstukken die u draagt op het moment dat ze beschadigen? Dat is alleen verzekerd tegen oorzaken als brand, bliksem, overstroming, storm of beroving. Niet tegen schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld door vallen of stoten.

Criminele of illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door criminele of illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van uw woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden, of vraag het ons.

Eigen risico

Voor de meeste schaden heeft u géén eigen risico. De schaden waar u geen eigen risico voor heeft, staan vermeld in tabel 1 van uw voorwaarden. Voor overige schaden (zoals vallen, stoten of omvallen) geldt een eigen risico van € 100 .

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden schade door neerslag en water dat van buiten het gebouw binnenstroomt. Maar wij vergoeden geen schade door water dat afkomstig is van de zee, een rivier of een binnenwater doordat een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald. Brand en ontploffing veroorzaakt door deze overstromingen zijn wel verzekerd.

Extra informatie

Primaire waterkeringen zijn door ríjkswaterstaat aangewezen waterkeringen die Nederland beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. U kunt dit doen per telefoon: (0348) 688 316, per mail (info@ovmrijnenaar.nl) of gewoon bij ons op kantoor.