Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning door bijvoorbeeld brand, bliksem, inductie en overspanning, neerslag, storm, lekkage, inbraak, vandalisme of relletjes.

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die bij uw woning horen zijn verzekerd. Dus ook funderingen, kelders, bijgebouwen en aanbouwen. En bouwsels zoals hondenhokken, schuurtjes, windschermen en verlichting die op het terrein van de woning staan. Maar: alleen als ze zijn vastgemaakt aan een betonnen fundament.

Extra informatie

Wilt u ook zonnepanelen, hekwerken, een brug of een zwembad verzekeren? Of een bijgebouw groter dan 25 m2? Deze objecten moeten bij ons bekend zijn. Vraag het uw Onderlinge.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als blijkt dat de herbouwwaarde van uw woning hoger is dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als de herbouwwaarde automatisch is bepaald, of u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee u de herbouwwaarde van uw woning kunt berekenen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

U heeft maximaal drie maanden de tijd om een contra-expert in te schakelen.

Glas

Glasschade aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als u in de woning woont, en als er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De 'dekking voor glas' geldt niet voor bijzondere glassoorten of voor zonnepanelen.

Extra informatie

Heeft uw woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, verzilverd, gebogen of versierd glas? Dat is niet standaard meeverzekerd. Maar: dat kunt u wel aanvullend verzekeren. Vraag uw adviseur om informatie.

Tuin

Aanleg, bestrating en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras. We vergoeden de kosten om de schade te herstellen, tot 10% van het bedrag waarvoor uw woning is verzekerd. Maar, alleen als de schade komt door brand, explosie, bliksem of een aanrijding.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is uw woning verzekerd tegen schade door brand, explosie en bliksem. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw woning is binnengekomen.

Opruimkosten en andere vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan uw woning. We bieden ook een extra vergoeding voor gemiste huurinkomsten, opruimkosten en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: u moet een hek plaatsen om uw woning na een brand.

Extra informatie

We geven de extra vergoedingen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor uw woning is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, grondwater, geleidelijke (grond)verzakking en grondverschuiving, slijtage of constructiefouten.                                                               

Criminele of illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaat door illegale of criminele activiteiten.

Planten- en broeikassen

Schade aan planten- en broeikassen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van uw woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden of vraag het ons.

Eigen risico

U heeft alléén een eigen risico bij schade die is veroorzaakt door storm, hagel of sneeuwdruk. Uw eigen risico is dan € 250. In alle andere gevallen heeft u géén eigen risico. 

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden schade door neerslag en water dat van buiten het gebouw binnenstroomt. Maar wij vergoeden geen schade door water dat afkomstig is van de zee, een rivier of een binnenwater doordat een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald. Brand en ontploffing veroorzaakt door deze overstromingen zijn wel verzekerd.

Extra informatie

Primaire waterkeringen zijn door ríjkswaterstaat aangewezen waterkeringen die Nederland beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0348) 688 316, per mail (info@ovmrijnenaar.nl) of gewoon bij ons op kantoor.