Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, bliksem, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

U verzekert uw bedrijfsgebouwen bi jschade door brand, diefstal, inbraak, storm, neerslag, water, luchtverkeer, bliseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Extra informatie

Op uw polis vermelden wij exact welke bedrijfsgebouwen u allemaal verzekerd heeft.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw. Dit is het bedrag dat nodig is om uw bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw gekraakt was of al langer dan 2 maanden niet meer in gebruik was.  We vergoeden op basis van de sloopwaarde als het gebouw, voor de schade, al bestemd was voor afbraak of onteigening.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan uw bedrijfsgebouw. We bieden ook een extra vergoeding voor opruimkosten en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: u moet een hek plaatsen om uw gebouw na een brand 

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal 10% van het bedrag waarvoor het gebouw is verzekerd.

Huur

Verhuurt u één of meer bedrijfsgebouwen? Dan krijgt u ook de huurinkomsten vergoed die u mist zolang het herstel of de herbouw van het gebouw duurt. En als u als eigenaar een bedrijfsgebouw zelf gebruikt, kunt u de huurwaarde vergoed krijgen.

Extra informatie

Het gaat om de huur die is vastgelegd in een huurovereenkomst. U kunt niet langer dan een jaar gemiste huurinkomsten vergoed krijgen. Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van uw gebouw. 

Tuinaanleg

De aanleg en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras, en de bestrating bij uw bedrijfsgebouwen. Maar alleen als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistellingen of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Extra informatie

U krijgt de kosten vergoed om de schade te herstellen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor het bedrijfsgebouw is verzekerd.

Inductie en overspanning

Ook als de bliksem niet direct in uw gebouw inslaat, maar u door de blikseminslag wel schade heeft door inductie of overspanning, is dit verzekerd.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door inductie of overspanning? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het bedrag waarvoor het getroffen gebouw is verzekerd. En voor alle verzekerde gebouwen bij elkaar: maximaal € 100.000

Keuze: Woongedeelte, bruggen, hekken en terreinafscheiding

Horen er funderingen, kelders of andere ondergrondse bouwwerken bij uw gebouw, of een brug of zwembad? Staan er hekwerken om het gebouw, of soortgelijke omheiningen rondom de (sier)tuin? Of heeft u zonnepanelen op of rondom uw gebouw? Dan zijn deze alleen verzekerd als dat op uw polis staat

Extra informatie

Is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u het woongedeelte meeverzekeren. Als u daarvoor heeft gekozen, staat dat op de polis.

Keuze: Glas

U kunt ervoor kiezen om glas niet te verzekeren. Wij vermelden dit dan op uw polis met een clausule, waarin staat vermeld dat u glas niet heeft verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet, onvoldoende onderhoud en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Saneringskosten

Is de grond of het water bij, of onder het gebouw vervuild? De kosten om dat schoon te maken vergoeden we niet met de Gebouwenverzekering mkb.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

In één situatie heeft u een eigen risico. Namelijk, voor iedere schade die is veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en hagel. Uw eigen risico is dan € 500,- per gebouw. Maar: uw eigen risico bij storm-, sneeuwdruk- en hagelschade kan nooit hoger zijn dan € 1.000 per risicoadres.

Extra informatie

Soms heeft u in een andere situatie ook een eigen risico. Als dat zo is, dan staat dit op uw polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Staat een bedrijfsgebouw of uw woning leeg, wordt het minder dan 3 dagen per week door u gebruikt, of meer dan 2 maanden helemaal niet? Of is het gekraakt? Dan bent u alleen verzekerd tegen schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen die uit luchtvaartuigen vallen

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. U kunt dit doen per telefoon: (0348) 688 316, per mail (info@ovmrijnenaar.nl) of gewoon bij ons op kantoor.