Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzekert u zich tegen schade die u of uw medewerkers tijdens het werk veroorzaken bij anderen. Of aan andermans spullen, gebouwen of dieren. Is uw bedrijf aansprakelijk voor de schade? En valt de schade onder deze verzekering? Dan betalen wij voor u de schadevergoeding

Extra informatie

Op uw polis ziet u welk bedrijf (of: welke bedrijven) u verzekert. En wat de aard en de activiteiten van het bedrijf zijn. Dat staat bij ‘Hoedanigheid Bedrijf’.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijf is verzekerd tegen de aansprakelijkheid voor schade aan personen, dieren, losse spullen en gebouwen.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het doen van werkzaamheden voor uw bedrijf. Of die ontstaat door de producten of diensten van uw bedrijf. Het gaat dan om werkzaamheden en producten die horen bij het soort bedrijf dat u verzekerd heeft.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Extra informatie

Ook personen die u burenhulp verlenen zijn verzekerd. Het gaat om collega’s uit de directe omgeving die onbetaald diensten voor uw bedrijf verrichten, en die niet op een andere manier verzekerd zijn voor aansprakelijkheid.

Keuze: productaansprakelijkheid

Heeft uw bedrijf een gebrekkig product geleverd? En is hierdoor schade ontstaan, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren.

Keuze: werkgeversaansprakelijkheid

U kunt zich verzekeren tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen, beroepsziekten en verkeersongevallen (te voet of met de fiets) van uw werknemers. U bent verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl uw medewerkers voor u aan het werk zijn.  Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

 

Extra informatie

Verkeersongelukken zijn alleen verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl uw medewerker voor u aan het werk is (of er sprake is van woon-werk verkeer). Schade of letsel door ongelukken met motorrijtuigen zijn uitgesloten. U kunt dit met een Werkgeversaansprakeljkhiedsverzkering Motorrijtuigen Agrarisch bedrijf verzekeren.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. Dit is standaard tot drie jaar meeverzekerd.

Extra informatie

Als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd

Uitloop

Ontstaat de schade binnen 1 jaar nadat uw verzekering is geëindigd? En is de oorzaak een handeling of gebeurtenis die plaatsvond tijdens de contractsduur van uw verzekering? Dat noemen wij uitloop. Dan vergoeden wij de schade mogelijk ook. Maar alleen als u de schade niet via een andere verzekering vergoed kunt krijgen

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Aansprakelijkheid voor schade die met opzet is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is? Dan is dat niet verzekerd.

Juridische hulp

Maakt een derde een tuchtzaak tegen u aanhangig? Of raakt u betrokken in een strafzaak? Mogelijk moet u dan juridische hulp inschakelen. U bent hiervoor niet verzekerd met deze Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en watergangen.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade door asbest of asbesthoudende materialen

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Vermogensschade

Door een fout van u kan iemand nadeel lijden in zijn vermogen. Denk aan een administratieve vergissing of het niet nakomen van een afspraak. DIt noemen wij vermogensschade. Dit is niet verzekerd.

Loonwerk

Voert u loonwerkzaamheden uit voor anderen? En ontstaat daarbij schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dat is niet meeverzekerd.

Overige zaken die niet zijn verzekerd

In uw polisvoorwaarden staan ook andere schades en situaties die niet verzekerd zijn. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden of vraag het aan uw onderlinge adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor sommige schades geldt een eigen risico, zoals schade door uitgebroken vee. Hiervoor geldt een eigen risico van € 100.  Lees goed het onderdeel 'heb ik een eigen risico?' in de polisvoorwaarden of vraag het uw onderlinge adviseur.

Schade door kunstmest, bestrijdingsmiddelen of andere stoffen

Ontstaat de schade door kunstmest, bestrijdingsmiddelen of andere stoffen die u in bezit heeft, bewaart of gebruikt voor uw bedrijf? Dan vergoeden wij maximaal 20% van het verzekerde bedrag.

Waar ben ik gedekt?

U bent in heel Europa verzekerd. En tijdens zakenreizen voor uw bedrijf zelfs wereldwijd.  Ontstaat er schade door producten die u (of iemand anders) naar gebieden buiten Europa heeft geëxporteerd? Dan is die schade niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het {derde} jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je [schriftelijk] [telefonisch] [per e-mail].