Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Extra informatie

Op uw polis ziet u welk bedrijf (of: welke bedrijven) u verzekert. En wat de aard en de activiteiten van het bedrijf zijn. Dat staat bij ‘Hoedanigheid Bedrijf’.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijf is verzekerd tegen de aansprakelijkheid voor (letsel)schade aan personen, dieren, losse spullen en gebouwen.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor uw bedrijf. Of die ontstaat door de producten of diensten van uw bedrijf. Het gaat dan om werkzaamheden en producten die horen bij het soort bedrijf dat u verzekerd heeft.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Extra informatie

Verzekert u een vereniging, genootschap of stichting? Ook de vrijwilligers zijn dan verzekerd.

Keuze: productaansprakelijkheid

Heeft uw bedrijf een gebrekkig product geleverd? En is hierdoor schade ontstaan, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren.

Keuze: werkgeversaansprakelijkheid

U kunt zich verzekeren tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen, beroepsziekten en verkeersongevallen (te voet of met de fiets) van uw werknemers. U bent verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl uw medewerkers voor u aan het werk zijn.  Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

 

Extra informatie

Verkeersongelukken zijn alleen verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl uw medewerker voor u aan het werk is (of er sprake is van woon-werk verkeer). Schade of letsel door ongelukken met motorrijtuigen zijn uitgesloten

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd waarvoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het inlooprisico. Dit is standaard tot drie jaar meeverzekerd.

Extra informatie

Als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd

Uitloop

Ontstaat de schade binnen 1 jaar nadat uw verzekering is geëindigd? En is de oorzaak een handeling of gebeurtenis die plaatsvond tijdens de contractsduur van uw verzekering? Dat noemen wij uitloop. Dan vergoeden wij de schade mogelijk ook. Maar alleen als u de schade niet via een andere verzekering vergoed kunt krijgen

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Aansprakelijkheid voor schade die met opzet is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is? Dan is dat niet verzekerd.

Juridische hulp

Maakt een derde een tuchtzaak tegen u aanhangig? Of raakt u betrokken in een strafzaak? Mogelijk moet u dan juridische hulp inschakelen. U bent hiervoor niet verzekerd met deze Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en watergangen.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade door asbest of asbesthoudende materialen

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Vermogensschade

Is de schade uitsluitend finaniceel? Bijvoorbeeld: uw klant moet extra kosten maken omdat u een verkeerd advies heeft gegeven. DIt noemen wij vermogensschade. Dit is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is standaard € 110. Voor sommige type bedrijven geldt een hoger eigen risico. De  omvang van het bedrijf en de branche waarin u opereert spelen hierin een rol. De hoogte van het eigen risico vermelden wij altijd op de polis.

Waar ben ik gedekt?

U bent in heel Europa verzekerd. En tijdens zakenreizen voor uw bedrijf zelfs wereldwijd.  Ontstaat er schade door producten die u (of iemand anders) naar gebieden buiten Europa heeft geëxporteerd? Dan is die schade niet verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.