Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw bedrijfselektronica door inductie.

Wat is verzekerd?

Inductieschade aan uw bedrijfselektronica door directe blikseminslag of nabije blikseminslag. Maar ook schade aan uw bedrijfselektronica door kortsluiting of over- en onderspanning van het stroomnetwerk is verzekerd. 

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties. Schade aan motorrijtuigen, zonnepanelen en randapparatuur is niet verzekerd.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn niet verzekerd bij de inductievezekering. U kunt de opruimingkosten verzekeren met een gebouwenverzekering of een inventaris/goederen verzekering.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur. Bijvoorbeeld salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Reconstructiekosten

De kosten voor het opnieuw installeren van software en data zijn niet verzekerd, zoals het terug zetten van een back-up

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Uw bedrijselektronica is niet verzekerd tijdens vervoer of bij gebruik op een andere locatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verzekeren uw bedrijfselektronica op basis van de nieuwwaarde. Maar is op het moment van schade de dagwaarde van uw bedrijfselektronica minder dan 40% van de nieuwwaarde? Dan vergoeden wij alleen de dagwaarde. 

Eigen risico

Het eigen risico is € 225 per schadegebeurtenis

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.