Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van kostbare eigendommen door diefstal, kwijtraken of vernietiging. Bijvoorbeeld sieraden en juwelen, kunstvoorwerpen, film- en fotoaparatuur, schilderijen, muziekinstrumenten, film- en fotoapparatuur of andere optische en elektrische apparatuur.

Extra informatie

Wij verzekeren kostbaarheden alleen als daarvoor door een deskundige een recent taxatierapport is opgemaakt of een gespecificeerde aankoopnota aanwezig is.
 

Wat is verzekerd?

De kostbaarheden die u verzekert, staan beschreven op uw polis. De standaarduitrusting van uw kostbaarheden is ook verzekerd. Met standaarduitrustig bedoelen we bijvoorbeeld: de lijst die om uw schilderij zit, of de luxe bestekbak waarin u uw zilveren messen bewaart.

Extra informatie

Maar, accessoires en verpakkingen zijn alleen verzekerd als dat op uw polis staat.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden uw eigendommen tot het verzekerd bedrag dat op uw polis staat. 

Extra informatie

De waarde van het voorwerp dat wordt verzekerd wordt vastgesteld met een aankoopnota of een taxatierapport. 

Schade door een eigen gebrek

Is de schade ontstaan door een eigen gebrek? Bijvoorbeeld als u een diamant verliest, omdat deze uit de vatting van uw ring is gevallen. Ook daarvoor bent u verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u uw kostbare eigendommen verhuurd of zakelijk gebruikt. Ook als de schade is ontstaan door uw onvoorzichtigheid. Bijvoorbeeld als u het voorwerp zichtbaar achterlaat in een auto of zonder toezicht achterlaat in een ruimte die niet op slot is. 

Krassen of schrammen

Schade die alleen bestaat uit krassen of schrammen is niet verzekerd. Ook schade die alleen bestaat uit een beschadiging van een lens is niet gedekt. 

Slijtage

Schade die komt door slijtage, of door een andere geleidelijke achteruitgang is niet gedekt. Bijvoorbeeld door de inwerking van mot en ander ongedierte, of warmte, droogte, vorst, roest of oxidatie. Ook schade door geleidelijk werkende weersinvloeden is niet verzekerd. 

Extra informatie

Maar weersinvloeden die ontstaan na schade of verlies zijn wel verzekerd. Bijvoorbeeld: u vindt uw verloren ring terug in de tuin. De schade die deze door de regen heeft opgelopen, is wel verzekerd. Bekijk goed de polis voorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Lees goed de polisvoorwaarden voor alle beperkingen of vraag het uw Onderlinge.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

De meeste kostbaarheden zijn verzekerd in de hele wereld. Er geldt wel een uitzondering. Schilderijen, etsen, tekeningen, porselein en kristal zijn alleen verzekerd binnenshuis, op het adres dat op uw polis staat. En tijdens vervoer naar, en verblijf bij een restaurateur in Nederland

Extra informatie

Elektronische apparatuur is alleen verzekerd binnenshuis, op het adres dat op uw polis staat. Maar ook tijdens een verhuizing binnen Nederland. En tijdens vervoer naar, en verblijf bij een reparateur in Nederland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De vezekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.