Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met uw Milieuschadeverzekering verzekert u zich tegen schade door water- of bodemverontreiniging. Bijvoorbeeld als er plotseling vloeistoffen of gassen vrijkomen. Maakt u kosten voor sanering, of om beschadigde zaken te herstellen of vervangen? Of loopt uw bedrijf winst mis? Dan kunt u een vergoeding krijgen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als uw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging en als deze is ontstaan op de verzekerde locatie. De locatie die u verzekerd heeft, staat op uw polis. U bent alleen verzekerd als de verontreiging plotseling en overwachts gebeurt.

Extra informatie

Is ook de locatie van een ander verontreinigd? En moet die locatie gesaneerd worden? Ook hiervoor bent u verzekerd. Als uw locatie is verontreinigd door een ander, vergoeden wij 10% van het verzekerde bedrag, tot maximaal € 125.000.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Keuze: asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? U kunt zich voor maximaal € 500.000  verzekeren voor de kosten van het wegnemen van het vrijgekomen asbest.

Extra informatie

Als u kiest om zich hiervoor te verzekeren, vermelden wij dit op uw polis.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf voor welk bedrag u zich maximaal verzekert. Dat bedrag staat op uw polis.

Schade door gebrekkige eigenschap

U bent ook verzekerd als de verontreiniging het gevolg is van een gebrekkige eigenschap van een installatie, machine of leiding

Uitloop

Heeft u uw verzekering beëindigd, en komt er binnen 1 jaar na de beëindiging een verontreiniging aan het licht? Dan is de schade verzekerd. Wij noemen dit uitloop. Hierbij geldt dat de verontreiniging ontstaan is tijdens de looptijd van de verzekering, en dat het gaat om schade die we volgens deze voorwaarden zouden vergoeden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan doordat u gebruik maakt van opslag in ondergrondse tanks, of doordat u illegale of criminiele activiteiten uitvoerde. Ook schade die is ontstaan door activititeiten rond genetische modificatie zijn niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

De schade is ontstaan door onvoldoende zorg voor het milieu. Zorg voor het milieu wil zeggen dat u handelt volgens de voorschriften en regelingen van de overheid. Kunt u aantonen dat de schade ook ontstaan zou zijn bij voldoende zorg voor het milieu? Dan vergoeden we dit we

Motorrijtuigen

De schade is ontstaan door het gebruik van motorrijtuigen op de verzekerde locatie.

Extra informatie

Maar dit is wel verzekerd als: De schade komt door een losgeraakte of losgemaakte aanhangwagen die buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. De schade ontstaat tijdens het laden en lossen van een lading van een motorrijtuig. Of doordat de lading van een motorrijtuig valt.

Slijtage

Schade die niet plotseling is ontstaan, maar het gevolg is van een langer proces. Zoals slijtage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Preventie

Voor deze verzekering stellen wij specifieke preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan kunnen wij soms minder uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld. Daarnaast kunt u schade op locaties in Nederland waar u werkt verzekeren. Dat kan met de ‘Bij derden-dekking’.

Extra informatie

wilt u ook andere locaties verzekerden door middel van de 'bij derden dekking'? Dan vermelden wij dit op uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ue moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.