Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

De hoogte van het uit te keren bedrag hangt af van de mate van invaliditeit. Hebben wij de mate van blijvende invaliditeit 12 maanden na het ongeval nog niet kunnen vaststellen? Dan vergoeden wij de wettelijke rente over de uitkering die wij u gaan betalen.

Extra informatie

Wij schakelen een arts in Nederland in, om vast te stellen in hoeverre er sprake is van blijvende invaliditeit. Dit kunnen we pas bepalen als de invaliditeit niet meer verandert. Dit doen we uiterlijk binnen 2 jaar na het ongeval.

Overlijden

Overlijdt u of een gezinslid door een ongeval? Dan kunnen u of uw nabestaanden een uitkering of vergoeding krijgen.

Keuze: uitgebreide dekking

Als u kiest voor de aanvullende dekking dan vergoeden wij ook andere medische en buitengewone kosten die u maakt vanwege het ongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor protheses, plastische chirurgie, tandheelkundige behandeling of woningaanpassingen.

Op- en inzittenden ook verzekerd

Gaat het om een verkeersongeval met een motorrijtuig? Dan verzekert u ook alle op- en inzittenden tegen overlijden of blijvende invaliditeit. Ook als zij niet tot uw gezin behoren.

Wat is niet verzekerd?

  • Als het ongeval is ontstaan door uw roekeloosheid. En als u onder invloed bent van drank, drugs of medicijnen. Of terwijl u een gevaarlijke sport beoefende, zoals bungeejumpen of parachutespringen, of deelnam aan een snelheidswedstrijd voor motorrijtuigen.

Extra informatie

In de Bijzondere voorwaarden bij uw Ongevallenverzekering voor het Gezin staat precies wanneer wij geen schadevergoeding betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een ongeval gehad? Laat ons dat binnen drie maanden na het ongeval weten. Als u het ongeval niet op tijd aan ons doorgeeft, kunnen wij misschien niet meer goed vaststellen of de blijvende invaliditeit, het overlijden of de buitengewone kosten het directe gevolg zijn van het ongeval.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.