Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning die plotseling en onverwachts ontstaat. Door brand, neerslag, bliksem, inductie en overspanning, storm, lekkage, inbraak, vandalisme of relletjes. Maar ook bijna alle andere plotselinge en onverwachte schaden. Bijvoorbeeld: schade door vallen, stoten of omvallen.

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die bij uw woning horen zijn verzekerd. Dus ook funderingen, kelders, bijgebouwen en aanbouwen. En bouwsels zoals hondenhokken, schuurtjes, windschermen en verlichting die op het terrein van de woning staan. Maar: alleen als ze zijn vastgemaakt aan een betonnen fundament.

Extra informatie

Wilt u ook zonnepanelen, hekwerken, een brug of een zwembad verzekeren? Deze objecten moeten bij ons bekend zijn. Vraag het uw Onderlinge.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als blijkt dat de herbouwwaarde van uw woning hoger is dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als de herbouwwaarde automatisch is bepaald, of u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee u de herbouwwaarde van uw woning kunt berekenen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

U heeft maximaal drie maanden de tijd om een contra-expert in te schakelen.

Glas

Glasschade aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als u in de woning woont, en als er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. Deze 'dekking voor glas' geldt niet voor bijzondere glassoorten of voor zonnepanelen.

Extra informatie

Heeft uw woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, verzilverd, gebogen of versierd glas? Dat is niet standaard meeverzekerd. Maar: dat kunt u wel aanvullend verzekeren. Vraag uw adviseur om informatie.

Tuin

Aanleg, bestrating en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras. We vergoeden de kosten om de schade te herstellen, tot 10% van het bedrag waarvoor uw woning is verzekerd. Maar, alleen als de schade komt door brand, explosie, bliksem of een aanrijding.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is uw woning verzekerd tegen schade door brand, explosie en bliksem. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme is ook verzekerd. Niet verzekerd: als de buitenzijde van uw woning is beklad, beschilderd of beschreven.

Opruim- en saneringskosten en andere extra vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan uw woning. We bieden ook een extra vergoeding voor gemiste huurinkomsten, sanerings- en opruimkosten en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. En een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten.

Extra informatie

We geven de extra vergoeding voor huurinkomsten, opruimkosten, saneringskosten, overheidsmaatregelen tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De andere noodzakelijke kosten en misgelopen uitgaven vergoeden we tot maximaal 10% van het vastgestelde schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan zaken zoals zonweringen, vlaggenstokken, antennes, naamborden, uithangborden en lichtreclames. Schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken. Schade door aardbeving, overstroming, grondwater, geleidelijke (grond)verzakking en grondverschuiving, schimmels, slijtage of constructiefouten.

Criminele en illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van uw woning vocht komt. Check de polisvoorwaarden of vraag het aan uw Onderlinge.

Eigen risico

Heeft u schade door storm, hagel of sneeuwdruk? Hiervoor geldt een eigen risico van € 250. Voor schaden genoemd in tabel 1 van uw voorwaarden geldt géén eigen risico. Voor overige schaden (zoals vallen, stoten of omvallen) geldt een eigen risico van € 100.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.