Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000 voor gebeurtenissen binnen Nederland, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc. 

Extra informatie

ARAG heeft meer dan 500 juristen en advocaten in dienst. Door deze samenwerking met ARAG kunnen we u op elk rechtsgebied een ervaren specialist bieden. Zo heeft u altijd een uitstekende specialist voor uw conflict. De juridisch specialist blijft van het begin tot het einde betrokken bij uw conflict.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk. Hieronder vallen geen geschillen met afnemers en inkopers (zie daarvoor keuze inkoop en keuze verkoop)

Extra informatie

Bij SOM is incasso onderdeel van keuze bedrijfsvoering of beroepspraktijk.

Keuze: incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? En daar is geen juridische reden voor. Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Extra informatie

Is er wel een juridische reden? Dan is dat gedekt onder keuze verkoop.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Keuze: Inkoop

Onderdeel inkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met inkopen voor uw bedrijf of praktijk.

Keuze: Verkoop

Onderdeel verkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met wat het bedrijf of praktijk verkoopt of levert aan klanten

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt SOM de kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Wij betalen alle kosten van hulp van juridisch specialisten van ARAG. Daarnaast vergoeden wij een aantal andere kosten. Wij betalen de kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt. Dit maximum bedraagt € 40.000 voor gebeurtenissen binnen Nederland.

Extra informatie

Let op, in sommige situaties gelden andere maximale bedragen. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden.

Keuze rechtshulpverlener

Bent u volgens de wet niet verplicht om voor een gerechtelijke of administratieve procedure een advocaat in te schakelen? Maar wilt u toch een deskundige van buiten ARAG inschakelen? Op de dag dat u een deskundige van buiten ARAG kiest, gaat een ander maximumbedrag gelden. Dit maximumbedrag van € 6.000,- geldt voor uw hele conflict, voor alle kosten samen. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden.

Extra informatie

U betaalt dan vooraf ook een eigen bijdrage van € 500.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in Belgie en Duitsland, soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer). Buiten Nederland geldt een maximum van € 15.000

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.