Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzekert u uzelf en uw gezin tegen de gevolgen van schade door een verkeersongeval. Als er sprake is van letselschade of schade aan spullen, dan kunnen de verzekerden de kosten vergoed krijgen zoals in de voorwaarden omschreven is

Wat is verzekerd?

Met de Verkeersschadeverzekering voor particulieren bent u verzekerd voor een verkeersongeval waardoor u of uw gezinsleden schade lijden. Ook alle op- en inzittenden van uw gezinsmotorrijtuigen of fietsen zijn verzekerd wanneer u of een van uw gezinsleden het motorrijtuig of fiets bestuurde. U bent voor maximaal € 1.000.000 verzekerd. Bent u passagier in een bus, trein, tram of metro? Ook dan bent u verzekerd.

Extra informatie

Dit bedrag geldt per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. U kunt nooit meer krijgen dan het verzekerde bedrag. U bent alleen verzekerd voor een verkeersongeval als er tenminste 1 motorrijtuig  bij betrokken is of een trein, tram, metro. Let op, elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u beschouwen wij niet als motorrijtuig. 

Letselschade

Het gaat om letsel bij personen. Wij vergoeden bijvoorbeeld het verlies aan inkomen omdat een op- of inzittende (tijdelijk) niet kan werken, de kosten van huishoudelijke hulp, of smartengeld.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen. Als de spullen van de verzekerden beschadigd raken bij een verkeersongeval, dan vergoeden wij die schade tot een maximum van € 5.000 per persoon.

Extra informatie

Maar er moet dan wel ook schade aan de fiets of het motorrijtuig zijn, of personenschade. Als er alleen schade is aan spullen krijgt u geen vergoeding.

Overlijden

Overlijdt een van uw gezinsleden of uzelf, of op- of inzittenden door een verkeersongeval? Dan krijgen de nabestaanden de schade door dat overlijden vergoed. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de begrafenis, of een compensatie van het inkomen dat de overledene inbracht.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een op- of inzittende blijvend invalide? Dan bent u daarvoor verzekerd. Invaliditeit is immers een vorm van letselschade.

Smartengeld

Ook smartengeld is verzekerd

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Extra informatie

In de Bijzondere voorwaarden bij uw Verkeersschadeverzekering voor het Gezin staat precies wanneer wij niet uitkeren.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan het motorrijtuig zelf is niet verzekerd. 

Niet op een zitplaats

Als de inzittende tijdens de rit niet op een officiele zitplaats zat

Extra informatie

Tenzij de persoon als passagier in een bus, trein, metro, tram stond.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden tesamen.

Gebrek aan motorrijtuig of fiets

Voldoet uw (elektrische) fiets, bromfiets, snorfiets, speedpedelec niet aan de technische eisen en/of de technische voorzieningen, zoals juiste verlichting? Dan is de uitkering 25% lager.

Gebruik van smartphone

Gebruikte de bestuurder tijdens een verkeersongeval een smartphone of soortgelijk apparaat? Dan is de uitkering 50% lager

Extra informatie

Tenzij dit volgens de wettelijke regels als navigatie-systeem in een geschikte houder of klem is toegestaan en op het moment van het ongeval ook alleen daarvoor gebruikt werd.

Helm

De verzekerden droegen tijdens een verkeersongeval met een motorrijtuig geen valhelm en er was op dat moment voor het motorrijtuig een wettelijke helmplicht. Dan is de uiterking 25% lager.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal ter wereld verzekerd als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer. Is voor het motorrijtuig een groene kaart afgegeven? Dan staan hierop alle landen buiten Nederland waar u verzekerd bent. De groene kaart heet officieel: Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart.

Extra informatie

Komt een land niet voor op de groene kaart? Of is een land doorgestreept? Dan bent u in dat land niet verzekerd. Maar, u bent sowieso in alle landen van de Europese Unie en in Liechtenstein, Noorwegen en IJsland verzekerd. Ook al staat één van deze landen niet op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact op met uw Onderlinge of uw cooperatieve adviseur.