Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. 

Wat is verzekerd?

De financiële gevolgen voor uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt. De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang

Extra informatie

U kunt zelf de uitkeringstermijn kiezen. De gekozen termijn wordt altijd op uw polis vermeld.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. U krijgt een vergoeding voor de vaste kosten die doorliepen terwijl uw bedrijf stillag, zoals de huur en de salarissen. En voor extra kosten die u gemaakt heeft om uw bedrijf draaiende te houden, of weer op gang te brengen.

Extra informatie

Maar, de extra kosten vergoeden we alleen voorzover u hiermee de bedrijfsschade voor minimaal hetzelfde bedrag heeft beperkt

Storing nutsvoorzieningen

U bent verzekerd voor bedrijfsschade door een storing bij uw gas-, energie- of waterleverancier die minimaal 6 uur duurt.

Reconstructiekosten

U krijgt ook een vergoeding voor de kosten voor het herstellen van uw bedrijfsadministratie: maximaal € 5.000.

Uw bedrijf raakt onbereikbaar

U bent verzekerd als er schade is aan een ander gebouw in de buurt en hierdoor uw bedrijf niet meer bereikbaar is doordat de weg is afgesloten. De schade moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Schade aan een publiekstrekker of winkelcentrum

U bent verzekerd als een publiekstrekker bij u in de buurt wordt gesloten, zoals een bedrijf, winkelcentrum of instelling. De sluiting moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent

Extra informatie

U bent ook verzekerd als het winkelcentrum waarin uw bedrijf is gevestigd wordt gesloten door schade. Ook hier moet de sluiting het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Scha­de bij le­ve­ran­cier of af­ne­mer

U bent verzekerd als bij een leverancier of een afnemer schade ontstaat en uw bedrijf hier financieel nadeel door heeft. De schade bij de leverancier of afnemer moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Extra informatie

Dit geldt niet voor schade bij een leverancier van gas, energie of water. Hiervoor is geen dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Debiteurenadministratie

U krijgt geen vergoeding voor omzet die u misloopt omdat uw debiteurenadministratie verloren is gegaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Alleen als het gaat om schade bij uw leverancier, afnemer of een publiekstrekker voor uw bedrijf. Of als het winkelcentrum waar uw bedrijf zit wordt gesloten. Uw eigen risico is dan € 2.500. In alle andere gevallen heeft u géén eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken dat staat vermeld op het polisblad.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. De opzegging kan schriftelijk of per e-mail.