Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door oorzaken als brand, diefstal, water, neerslag, bliksem, storm, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimkosten, kosten voor vervangende woonruimte en tijdelijke opslag. Wilt u ook schade verzekeren die u per ongeluk zelf veroorzaakt? Bijvoorbeeld bij vallen of door stoten? Dat kan met onze uitgebreidere Inboedelverzekering Royaal.

Wat is verzekerd?

Met de Inboedelverzekering Extra Uitgebreid verzekert u de spullen in uw woning tegen
schade. Het gaat om de spullen die niet vastzitten aan uw woning, maar die verplaatst kunnen worden.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van uw inboedel. Wel gelden voor bepaalde spullen in uw woning maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur. Ook wanneer uw spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Voor de bepaling van de dagwaarde maken wij gebruik van een afschrijvingstabel. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. Wij noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter goed heeft ingevuld of wanneer er gebruik is gemaakt van een geatomatiseerde waardebepaling. 

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. Uw expert dient aangesloten te zijn bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben vergoeden wij niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen expert kosten maakt voor belangbehartiging.

Sieraden

Sieraden zijn meeverzekerd tot maximaal € 6.000. Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u een hoger verzekerd bedrag met ons afspreken.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, cd’s, dvd’s, kabels, acculaders enzovoort zijn meeverzekerd tot maximaal € 12.000. Zijn deze spullen meer waard? Dan kunt u een hoger verzekerd bedrag met ons afspreken.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw woning beperkt verzekerd. Wilt u kostbaarheden zoals uw sieraden, kunst, verzamelingen, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur of medische hulpmiddelen buiten uw woning verzekeren? Dat kan met een kostbaarhedenverzekering.

Vergoeding voor huisvesting, opruimkosten en andere extra vergoedingen

Wij vergoeden niet alleen de schade aan uw inboedel. U krijgt ook een extra vergoeding voor tijdelijke huisvesting, opslag van spullen die niet zijn beschadigd, herstel van uw tuin en opruimkosten. We geven een vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.  

Kunst, antiek en andere spullen met zeldzaamheidswaarde

Kunst, antiek en andere spullen met zeldzaamheidswaarde zijn meeverzekerd tot maximaal € 15.000. Zijn deze spullen meer waard? Dan kunt u een hoger verzekerd bedrag met ons afspreken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, ongedierte, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wilt u dat wel verzekeren? Dat kan met onze uitgebreidere Inboedelverzekering Royaal.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Glas

Schade aan de ruiten in uw woning is niet verzekerd. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld omdat u een woning huurt en zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Verbouwing of leegstand

Uw inboedel is ook verzekerd als de woning leegstaat, niet meer dagelijks bewoond wordt of verbouwd wordt. Maar alleen tegen schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door luchtvaartuigen. Schade door een andere oorzaak is alleen verzekerd als u kunt aantonen dat de schade niets te maken heeft met de verbouwing of de leegstand.

Extra informatie

Wordt uw woning meer dan 2 maanden niet bewoond? Geef het aan ons door.

Inboedel op een ander adres

Uw inboedel is 6 maanden beperkt verzekerd in een andere bewoonde woning of in een ander gebouw in Nederland. In Europa is uw inboedel ook buiten uw woning verzekerd. Maar alleen als de schade ontstaat door brand, ontploffing, bliksem of het neerstorten van (voorwerpen uit) een luchtvaartuig.

Inboedel in uw auto

Wij vergoeden tot € 500 voor diefstal van uw inboedel uit een goed afgesloten personenauto. De inboedel mag niet zichtbaar worden achtergelaten en er moeten duidelijke braaksporen zijn. Deze dekking geldt in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland als u daar maximaal 24 uur blijft.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. De opzegging kan schriftelijk of per e-mail.