Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen en dieren die u nodig hebt om uw bedrijf uit te oefenen. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, bliksem, storm, hagel en sneeuwdruk.

Wat is verzekerd?

U verzekert wat niet vastzit aan het gebouw. Het kan gaan om dieren, agrarische producten, bedrijfsvoorraden en de inventaris.

Extra informatie

Ook motorrijtuigen, vaartuigen, caravans en andere aanhangwagens, en onderdelen en accessoires kunt u verzekeren. Op uw polis staat precies wat u allemaal heeft verzekerd.

Inventaris en voorraad

Agrarische producten verzekert u op basis van de verkoopwaarde. Vee en bedrijfsvoorraden verzekert u op basis van de inkoopwaarde. Uw inventaris en andere spullen verzekert u op basis van de dagwaarde.

 

Extra informatie

U vindt alle verzekerde bedragen op uw polis, onder ‘verzekerd object’.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Keuze: huurdersbelang

Huurt u een pand? Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Als u huudersbelang verzekert, vermelden wij dit altijd op uw polis.

Spullen of dieren van anderen

Gebruikt u spullen van anderen voor uw bedrijf? Of zorgt u voor dieren van anderen? Dan zijn deze ook verzekerd. Maar alleen als ze vergelijkbaar zijn met de spullen of dieren die u zélf heeft verzekerd. En als u aansprakelijk bent voor de schade.

Extra informatie

Eigendommen van anderen zijn verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis. Maar alleen als u aansprakelijk bent voor de schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

We vergoeden geen schade aan de inhoud van koelkasten, -installaties en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit. U bent wél verzekerd voor schade door bederf van melk in een melktank, door een elektrische storing buiten uw bedrijf. We vergoeden dan maximaal € 3.000 per gebeurtenis.

Mest

Natuurlijke meststoffen kunt u niet verzekeren. U kunt alleen een vergoeding krijgen voor schade als uw mestkelder leeggehaald moet worden.

Neerslag door open raam

Heeft u schade doordat er neerslag uw gebouw is binnengekomen via een open raam, deur of luik? Dan is dit niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als het pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Eigen risico

U heeft géén eigen risico.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

Uw spullen zijn verzekerd als ze binnen uw bedrijfsgebouw zijn als de schade ontstaat. Het adres van dit gebouw staat op de polis.

Extra informatie

Soms zijn uw spullen ook op een andere plek verzekerd. Lees hiervoor goed uw polisvoorwaarden, of vraag het ons.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. De opzegging kan schriftelijk of per e-mail.