Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning die plotseling en onverwachts ontstaat. Door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, vandalisme of relletjes. Maar ook bijna alle andere plotselinge en onverwachte schaden zoals bijvoorbeeld schade door vallen, stoten of omvallen.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimkosten, saneringskosten, kosten voor vervangende woonruimte, kosten voor verplichte maatregelen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die bij uw woning horen zijn verzekerd. Dus ook funderingen, kelders, bijgebouwen, aanbouwen, bouwsels zoals hondenhokken, schuurtjes, windschermen en verlichting die op het terrein van de woning staan. Maar: alleen als ze zijn vastgemaakt aan een betonnen fundament.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting. Als u uw woning niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als uw woning meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld of wanneer er door ons gebruik is gemaakt van een geautomatiseerde waardebepaling.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. Uw expert dient aangesloten te zijn bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben vergoeden wij niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen expert kosten maakt voor belangbehartiging.

Glas

Glasschade aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als u in de woning woont, en als er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De verzekering geldt niet voor bijzondere glassoorten.

Extra informatie

Heeft uw woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, verzilverd, gebogen of versierd glas? Dat is niet standaard meeverzekerd. Maar: dat kunt u wel aanvullend verzekeren. Vraag ons om informatie.

Tuin

Aanleg, bestrating en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras. Wij vergoeden de kosten om de schade te herstellen tot 10% van het bedrag waarvoor uw woning is verzekerd. Maar alleen als de schade komt door brand, explosie, bliksem of een aanrijding.

Verbouwing, leegstand

Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan zijn uw woning en de te verwerken (bouw)materialen beperkt verzekerd. Is er sprake van leegstand of is de woning onbewoond? Ook dan geldt er een beperkte dekking. Deze situaties moet u altijd aan ons melden. 

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die onrechtmatig uw woning is binnengedrongen.

Opruim- en saneringskosten en andere extra vergoedingen

Wij vergoeden niet alleen de schade aan uw woning. Wij bieden ook een extra vergoeding voor gemiste huurinkomsten, sanerings- en opruimkosten, maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade, vergoeding voor andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten.

Extra informatie

Wij geven de extra vergoeding voor huurinkomsten, opruimkosten, saneringskosten, overheidsmaatregelen tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De andere noodzakelijke kosten en misgelopen uitgaven vergoeden wij tot maximaal 10% van het vastgestelde schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, grondverzakking, schimmels, constructiefouten, ongedierte en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw woning. Onderhoud u uw woning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Niet tot de woning

Schade aan zaken die niet tot de eigenlijke woning behoren, zoals zonweringen, vlaggenstokken, (schotel-)antennes, tuinaanleg en bestrating.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150 per gebeurtenis in geval van vallen en stoten. Is de schade veroorzaakt door storm, sneeuwdruk of hagel? Dan is uw eigen risico € 225,- per verzekerd adres.

Verbouwing

Bij bouwwerkzaamheden is uw woning niet tegen alle schades verzekerd. U bent in elk geval verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, aanrijding, omvallen van hijskranen en het neerstorten van luchtvaartuigen. Wanneer u aantoont voldoende maatregelen te hebben getroffen bent u ook verzekerd tegen schade door inbraak en diefstal na braak.

Leegstand

Staat uw woning leeg of wordt deze niet meer dagelijks bewoond? Dan bent u alleen verzekerd tegen schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen die uit luchtvaartuigen vallen.

Extra informatie

Staat uw woning leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Deze situaties moet u altijd aan ons melden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. De opzegging kan schriftelijk of per e-mail.