Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. We verzekeren schadegebeurtenissen zoals in de polisvoorwaarden staan omschreven. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, neerslag, bliksem, storm en lekkage.

Extra informatie

Wil je ook schade verzekeren die je per ongeluk zelf veroorzaakt? Bijvoorbeeld bij vallen of door stoten? Dat kan met onze uitgebreidere Inboedelverzekering Royaal.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis die niet aan je woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, TV's, (geluids)apparatuur, keukengerei, gordijnen en dergelijk. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt voor: contant geld, antennes en zonweringen, diefstal van spullen in de auto, vervanging van sloten, vaartuigen en aanhangwagens, zaken die je voor je beroep gebruikt en voor zaken die je hebt aangebracht in je huurwoning.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor je spullen zijn verzekerd. Het verzekerd bedrag staat op de polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Check de polisvoorwaarden of vraag het de Onderlinge.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met de Onderlinge.

Sieraden

Sieraden zijn in huis meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Zijn je sieraden meer waard? Dan kun je eenvoudig een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem hiervoor contact op met de Onderlinge.

Extra informatie

Je kunt sieraden ook extra verzekeren via een kostbaarhedenverzekering. Je sieraden zijn dan ook buitenshuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Zijn deze spullen meer waard? Dan kun je een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem daarvoor contact op met de Onderlinge.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten je woning zijn beperkt verzekerd. Check daarvoor de polisvoorwaarden of neem contact op met de Onderlinge.

Opruimingskosten

Opruimingskosten voor wegruimen en afvoeren van beschadigde inboedel worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je garantie tegen onderverzekering? Volg dan het advies van de Onderlinge op met betrekking tot het verzekerde bedrag en je krijgt 5 jaar lang garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die buiten de woning staan zijn beperkt verzekerd. Ook keren wij onder andere niet uit bij schade door aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten, opzettelijk handelen of nalaten en achterstallig onderhoud.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen, botsen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot. Op deze verzekering is die schade niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn. Of als vocht door de muren of vloer van je woning komt of neerslag door openstaande ramen of deuren. Check je polisvoorwaarden. Of vraag de Onderlinge om informatie.

Eigen risico

Bij deze verzekering is geen eigen risico van toepassing. Met uitzondering van schade door storm en/of sneeuwdruk aan zaken die je als huurder aan de woning hebt verbeterd (huurdersbelang). Dan geldt een eigen risico van € 180,-.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-. Je krijgt dan korting op de te betalen premie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Extra informatie

Buiten Nederland in Europa is je inboedel verzekerd tot ten hoogste 10% van de verzekerde som tegen brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen, voor zover de schade niet door een andere verzekering wordt gedekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan schriftelijk, via e-mail of via onze website.