Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woning door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis nadrukkelijk van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt. Voor sommige schaden geldt een eigen risico. Check de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis die niet aan de woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, TV's, boeken, (geluids)apparatuur, keukengerei, gordijnen en dergelijke. Voor sommige spullen geldt een maximum vergoeding.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor je spullen zijn verzekerd. Het verzekerd bedrag staat op de polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding. Deze staan genoemd in de polisvoorwaarden. Bij oudere spullen vergoeden we de dagwaarde. OWM Achterhoek berekent de dagwaarde met behulp van een 

afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met de Onderlinge.

Sieraden

Sieraden zijn in huis meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Zijn je sieraden meer waard? Dan kun je eenvoudig een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem hiervoor contact op met de Onderlinge.

Extra informatie

Je kunt sieraden ook extra verzekeren via een kostbaarhedenverzekering. Je sieraden zijn dan ook buitenshuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Zijn deze spullen meer waard? Dan kun je een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem daarvoor contact op met de Onderlinge.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten de woning is beperkt verzekerd. Check de polisvoorwaarden of neem contact op met de Onderlinge.

Vallen en stoten

Schade door vallen, botsen en stoten aan spullen in huis is verzekerd.  

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Opruimkosten

Opruimkosten voor wegruimen en afvoeren van beschadigde inboedel worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je garantie tegen onderverzekering? Volg dan het advies van de Onderlinge op met betrekking tot het verzekerde bedrag en je krijgt 5 jaar lang garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die je naar buiten meeneemt zijn beperkt verzekerd. Wij keren niet uit bij bijvoorbeeld botsen, stoten en vallen van de spullen buiten. Ook keren wij niet uit bij schade door aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten, opzettelijk handelen of nalaten en achterstallig onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn. Of als vocht door de muren of vloer van je woning komt of neerslag door openstaande ramen of deuren. Check je polisvoorwaarden. Of vraag de Onderlinge om informatie.

Eigen risico

Alleen voor enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Bij schade aan aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aan je huurwoning (huurdersbelang) veroorzaakt door storm, sneeuwdruk of hagel geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Extra informatie

Buiten Nederland in Europa is je inboedel verzekerd voor brand, ontploffing, bliksem en neerstorten van (voorwerpen uit) een luchtvaartuig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan schriftelijk, via e-mail of via onze website.