Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis die plotseling en onverwacht is ontstaan. We verzekeren schadegebeurtenissen zoals in de polisvoorwaarden staan omschreven. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, neerslag, bliksem, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Je woning en alle zaken die bij de woning horen zijn verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, neerslag, storm, hagel, lekkage door leidingbreuk, inbraak of aanrijding.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor jouw woonhuis ingeval van schade moet worden herbouwd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Het verzekerde bedrag staat op de polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met de Onderlinge.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De verzekering geldt echter niet voor bijzondere glassoorten. Heeft je woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, gebogen, liggend of versierd glas? Geef dat dan door aan de Onderlinge. Dan kun je dit ook aanvullend verzekeren.

Tuin

Schade aan de tuin is beperkt verzekerd. Aanleg, bestrating en beplanting van je tuin is verzekerd tot 10% van het bedrag waarvoor de woning verzekerd is. Echter alleen als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistelling of het neerstorten van een luchtvaartuig (of voorwerpen daaruit).

Extra informatie

Schade aan de tuin wordt niet vergoed als die is veroorzaakt door storm, neerslag (regen, hagel, sneeuw, smeltwater) of andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme. Check de polisvoorwaarden of vraag het aan de Onderlinge.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Ook als het woonhuis niet permanent bewoond wordt geldt dat schade aan het woonhuis beperkt verzekerd is. Check de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is niet verzekerd. Maar schade door vandalisme in de woning is wel verzekerd, als dit komt door iemand die zonder jouw toestemming de woning is binnengekomen.

Opruimkosten

Opruimkosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor de woning verzekerd is.

Extra informatie

Saneringskosten voor het wegnemen van verontreinigingen vallen niet onder opruimingskosten.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je garantie tegen onderverzekering? Volg dan het advies van de Onderlinge op met betrekking tot de verzekerde som en je krijgt 5 jaar lang garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Of als schade ontstaat door illegale praktijken, zoals hennepteelt. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is dit niet verzekerd.

Extra informatie

Schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen en deuken wordt niet vergoed. Ook is schade door botsen, vallen of stoten niet verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag het de Onderlinge.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn. Of als vocht door de muren of vloer van je woning komt of neerslag door openstaande ramen of deuren. Check de polisvoorwaarden of vraag het aan de Onderlinge.

Eigen risico

Bij schade die is veroorzaakt door storm, sneeuwdruk of hagel geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan schriftelijk, via e-mail of via onze website.