Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning die plotseling en onverwachts ontstaat.

Wat is verzekerd?

Je woning is verzekerd bij schade door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt. Check de polisvoorwaarden of vraag het de Onderlinge.

Extra informatie

Funderingen kunnen aanvullend verzekerd worden. Vraag de Onderlinge om informatie.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor jouw woonhuis ingeval van schade moet worden herbouwd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Het verzekerde bedrag staat op de polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met de Onderlinge.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De verzekering geldt echter niet voor bijzondere glassoorten. Heeft je woning bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, gebogen, liggend of versierd glas? Geef dat dan door aan de Onderlinge. Dan kun je dit ook aanvullend verzekeren.

Tuin

Schade aan de tuin is beperkt verzekerd. Aanleg, bestrating en beplanting van je tuin is verzekerd tot 10% van het bedrag waarvoor de woning verzekerd is. Echter alleen als er ook schade is aan de woning en als de schade komt door brand, explosie, bliksem, aanrijding, aanvaring en luchtvaartuigen.

Extra informatie

Schade aan de tuin wordt niet vergoed als die is veroorzaakt door storm, neerslag (regen, hagel, sneeuw, smeltwater) of andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme. Check de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Ook als de woning niet permanent bewoond wordt of wordt gekraakt geldt dat schade aan de woning beperkt verzekerd is. Check de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is niet verzekerd. Maar schade door vandalisme in de woning is wel verzekerd, als dit komt door iemand die zonder jouw toestemming de woning is binnengekomen.

Opruimingskosten

Opruimingskosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen worden vergoed tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor de woning verzekerd is.

Extra informatie

Saneringskosten voor het wegnemen van verontreinigingen vallen niet onder opruimingskosten.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wil je garantie tegen onderverzekering? Volg dan het advies van de Onderlinge op met betrekking tot het te verzekeren bedrag en je krijgt 5 jaar lang garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Of als schade ontstaat door illegale praktijken, zoals hennepteelt. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van de woning, is die niet verzekerd.

Extra informatie

Schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen en deuken wordt niet vergoed. Check de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn. Of als vocht door de muren of vloer van je woning komt. Lees goed de polisvoorwaarden of vraag de Onderlinge om informatie.

Eigen risico

Alleen voor enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Bij schade die is veroorzaakt door storm, hagel, sneeuwdruk en regenwaterdruk geldt een eigen risico van € 180,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan schriftelijk, via e-mail of via onze website.