Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de WA + Volledig casco verzekering (ook wel allrisk) ben je niet alleen verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt en voor schades aan je auto die Beperkt Casco vergoedt, maar ook voor schades die ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

De reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen het op moment van de schadegebeurtenis geldende dagwaarde minus de restantwaarde. Bij nieuwwaarde en aankoopwaardregelingen gelden mogelijke afwijkingen.

Extra informatie

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing, zelfontbranding of door dieren is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade is gedekt, een eigen risico is van toepassing.

Inbraak

De verzekering dekt de schade aan of het verlies van het motorrijtuig ontstaan door; diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, joyriding, of poging daartoe. Mogelijk gelden er alarmeisen voor uw voertuig.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Schade aan de motor of aandrijving ten gevolge van eigen gebrek wordt niet gedekt.

Keuze: pechhulp

Pech is uitsluitend verzekerd in het buitenland. Hiervoor gelden voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur, lesrijden, vervoer tegen betaling of deelname aan (sneldheids)wedstrijden. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten.

Eigen risico

Het eigen risico vermeld op het polisblad. Hoger eigen risico bij bestuurders onder de 28 jaar.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Niet van toepassing

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].