Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen alle schade aan uw woonhuis, inboedel en kunstvoorwerpen als gevolg van een plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil of voorval tenzij een gebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of de schadevergoeding wordt beperkt.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

Het bedrag waar u voor verzekerd bent kan verschillen per dekking. Voor de verzekerde bedragen die voor u van toepassing zijn verwijzen wij u naar uw polisblad.

Extra informatie

We vergoeden bij schade aan de inhoud herstelkosten en waardevermindering, en bij totaalverlies de waarde van het verloren gegane object. We doen dit tot maximaal de marktwaarde van de verzekerde zaak. Die waarde kunt u aantonen door het overleggen van bijvoorbeeld een taxatierapport, een specificatie of een aankoopnota.

Schade door van buiten komend onheil

Deze verzekering dekt schade aan uw vakantiehuis, inboedel en kunstvoorwerpen door verzekerde gebeurtenissen. Schade tijdens verhuur is meeverzekerd.

Vergoeding van kosten

Onder schade onder deze verzekering valt ook de gemaakte noodzakelijke en doelmatige kosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.

Vandalisme

Schade aan uw woonhuis en inhoud door vandalisme van iemand die onrechtmatig uw woonhuis is binnengedrongen, is verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan inboedel, kunstvoorwerpen en kostbaarheden door vallen en stoten is verzekerd

Contra expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van de kosten vooraf contact op met ons op.

Aansprakelijkheid Onroerend goed

Aanspraken zijn gedekt die tegen verzekerde zijn ingesteld tijdens de verzekeringsperiode in verband met gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de verzekeringsperiode.

Wat is niet verzekerd?

Waterschade

Niet verzekerd is schade of verlies van de inboedel of kunstvoorpwerpen welke zijn opgeslagen anders dan op een hoogte van minstens 15 centimeter boven de grond.

Geleidelijke achteruitgang en andere geleidelijk werkende (weers)invloeden

Uitgesloten van dekking is schade veroorzaakt door normale slijtage, achterstallig onderhoud, corrosie, oxidatie en andere geleidelijk werkende invloeden.

Aanvullende uitsluitingen

Er kunnen aanvullende uitsluitingen van toepassing zijn. Deze treft u aan in de algemene voorwaarden en/of uw polisblad, in de bijzondere bepalingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op uw polisblad staat het eigen risico vermeld dat voor uw verzekering van toepassing is.

Goed huisvaderschap

Deze verzekering biedt uitsluitend dekking wanneer de verzekerde als goed huisvader optreedt en alle maatregelen neemt die passend zijn voor de omstandigheden om de verzekerde zaken en het gebouw tegen de verzekerde risico’s te beschermen.
Voor een overzicht van deze maatregelen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Risicowijziging

Indien het verzekerde risico wijzigt dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, omdat dit gevolgen kan hebben voor uw dekking en premie. Er is bijvoorbeeld sprake van een risicowijziging na aanbouw, verbouw, renovatie of leegstand van verzekerde gebouwen. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden of vraagadvies aan uw assurantie tussenpersoon.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis op de op het polisblad vermelde risico locatie(s). Inboedel, kunstvoorwerpen en kostbaarheden zijn wereldwijd gedekt binnen het kader van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht bij de aanvraag van de verzekering onze vragen eerlijk te beantwoorden en geen relevante informatie achter te houden. U bent verplicht een gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan ons te melden. Verder wordt aanbevolen direct
contact op te nemen met uw assurantie tussenpersoon. 

Extra informatie

U bent verplicht voor zover mogelijk maatregelen te treffen om schade te voorkomen en te beperken. U dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het doen van betalingen, het op u nemen van verplichtingen en het doen van uitgaven zonder onze toestemming. U dient een wijziging van het risico zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, schriftelijk aan ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U dient uw premie, de poliskosten en assurantiebelasting te betalen aan uw adviseur binnen de op de nota gestelde termijn. De gegevens voor de betaling vraagt u op bij uw assurantie tussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekeringsdekking begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de contractvervaldatum die op uw polisblad staat. Dit is een verzekering die, indien aangegeven op het polisblad, stilzwijgend met eenzelfde contractstermijn wordt verlengd, behoudens opzeggingen conform de algemene voorwaarden.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan zal de dekking worden geschorst en eventueel de verzekering worden beëindigd. Voor meer gronden die aanleiding geven tot het eindigen van uw verzekeringsdekking verwijzen wij u naar uw algemene voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of via een e-mail aan uw assurantie tussenpersoon.