Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de persoon of personen die u hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. U verzekert het overlijden van uzelf, een ander, of uzelf en een ander.

Wat is verzekerd?

Een bedrag als een verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Wij keren het verzekerd bedrag in één keer uit aan de door u aangewezen persoon of personen.

U kiest het verzekerd bedrag

U kiest het bedrag dat u wilt verzekeren in de eerste maand van de verzekering. Dit bedrag is minimaal € 25.000,- en maximaal € 2.450.000,-. U kiest ook of het verzekerd bedrag na de eerste maand even hoog blijft (gelijkblijvende verzekeringsvorm), of elke maand lager wordt (annuïtair of lineair dalende verzekeringsvorm).

U kiest aan wie we uitkeren

U kiest de persoon of personen aan wie we uitkeren als een verzekerde overlijdt. Uw keuze zetten we op het polisblad van de verzekering. We noemen dit de begunstiging van de verzekering.

U kunt de verzekering verpanden

Sluit u de verzekering af via een adviseur? Dan kunt u de verzekering verpanden aan uw hypotheek. Uw hypotheekverstrekker ontvangt dan rechtstreeks de uitkering als een verzekerde overlijdt. Daarmee wordt de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost.

Wat is niet verzekerd?

  • Een uitkering als de verzekerde of verzekerden op de einddatum van de verzekering nog leven. De verzekering keert alleen uit bij overlijden, er wordt géén waarde opgebouwd met deze verzekering.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt bij deze overlijdensrisicoverzekering geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Als u arbeidsongeschikt wordt, dan blijft u dus dezelfde premie betalen.

Soms keren we bij overlijden minder uit

Als u of een verzekerde onjuiste of misleidende informatie heeft verstrekt. Als u de premie voor een niet-roker betaalt, terwijl u daar geen recht op heeft. Als het overlijden van een verzekerde het gevolg is van terrorisme. Of als er sprake is van oorlog in Nederland.

Soms keren we bij overlijden niet uit

Als een verzekerde binnen twee jaar overlijdt door zelfdoding. Of door grove schuld van de verzekerde zelf of een begunstigde. Als het overlijden het gevolg is van oorlog of gewapende strijd. Of als wij van u of een verzekerde onjuiste of misleidende informatie krijgen.

Waar moet ik op letten?

Soms kunt u voorkomen dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Wilt u precies weten wanneer dat mogelijk is en wat u daarvoor nodig heeft? Vraag dan hierover advies.

Als u de verzekering voortijdig stopt, krijgt u geen uitkering

Bij deze overlijdensrisicoverzekering betaalt u een vaste premie. U betaalt in het begin een hogere premie dan op grond van uw leeftijd gerechtvaardigd is. En aan het eind een lagere premie. Als u voortijdig stopt krijgt u bij deze verzekering echter geen geld terug. De verzekering heeft geen afkoopwaarde. Ook kunt u de verzekering niet premievrij maken.

Wij passen uw verzekering niet aan zonder uw toestemming

Deze verzekering heeft geen en-bloc clausule. Dat betekent dat we de verzekering niet mogen aanpassen zonder uw toestemming. Wij mogen niet tussentijds de premie verhogen. Of de voorwaarden aanpassen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering heeft een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering afsluit vult de verzekerde online een gezondheidsverklaring in. Wij hebben informatie over de gezondheid van de verzekerde(n) nodig om te bepalen of we de verzekering kunnen aanbieden. En of dat kan tegen de standaard premie die wij vooraf hebben berekend. De verzekerde moet de vragen daarom eerlijk beantwoorden.

Extra informatie

Soms is een gezondheidsverklaring niet voldoende. Dat hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag en de leeftijd van de verzekerde. Is dat het geval, dan vragen wij om een medische keuring.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen voor een premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Sluit u de verzekering af via onze website? Dan betaalt u altijd een maandelijkse premie. Wij schrijven de premie automatisch af van uw rekening (automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kiest zelf de ingangsdatum en einddatum van de verzekering. De verzekering stopt vóór de einddatum als een verzekerde overlijdt. Wij keren dan het verzekerd bedrag uit. Op de einddatum stoppen wij de verzekering automatisch. De verzekering keert dan niet uit. U heeft vóór de ingangsdatum van de verzekering al een voorlopige dekking.

Extra informatie

U betaalt geen premie voor de voorlopige dekking. De voorlopige dekking kent beperkingen. Meer hierover leest u in artikel 1 van de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tussentijds stopzetten. De verzekering wordt dan per de eerstvolgende premievervaldag beëindigd. Heeft u de verzekering verpand? Dan heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.