Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als ondernemer van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

Interpolis betaalt u het verzekerd inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Hoeveel u nog kunt werken bepaalt de hoogte van de uitkering.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd inkomen en hoeveel u nog kunt werken. Wij kijken niet naar de werkelijke daling van uw inkomen door de arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Indexering: wilt u uw uitkering jaarlijks automatisch laten stijgen? Dat kan! U kunt kiezen uit een stijging van de uitkering met de inflatie. De uitkering stijgt dan met het prijsindexcijfer, maar nooit meer dan 4% per jaar.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kunt bij dit InkomensZekerPlan kiezen hoe arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. U kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Dat noemen wij het criterium van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijken we of u de werkzaamheden die bij uw beroep horen nog kunt uitoefenen. Bij passende arbeid wordt ook gekeken of er ander werk is dat u nog wél kunt doen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar uw opleiding en eerdere werkzaamheden. U bent dan voor ons minder snel arbeidsongeschikt. U betaalt minder premie.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen. Als u een hogere ondergrens kiest, krijgt u minder snel een uitkering. U betaalt ook minder premie.

Het gaat niet alleen om geld

Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een vaste contactpersoon. Die zoekt samen met u naar oplossingen, zodat u weer aan het werk kunt. Ook bieden we diensten die u helpen om gezond of aan het werk te blijven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de oorzaak niet medisch objectiveerbaar is, u arbeidsongeschikt bent geworden door eigen schuld, de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij het aangaan van de verzekering is uitgesloten of u zich niet aan de verplichtingen uit de verzekeringsvoorwaarden houdt.

Extra informatie

Medisch objectiveerbaar betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend en de oorzaak onder een erkende medische diagnose kan worden ondergebracht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wachttijd

Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u een wachttijd:1, 2, 3, 6, 12, of 24 maanden. Wij noemen dit de eigenrisicoperiode. Bent u arbeidsongeschikt dan gaat deze eigenrisicoperiode in. Na afloop van deze periode begint de uitkering. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan drie maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt deze verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

De door u betaalde premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint nadat wij de door u gevraagde dekking en uw gezondheidsverklaring hebben geaccepteerd. Tijdens deze acceptatieperiode hebt u een voorlopige dekking. U hebt dan recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ongeval.

Extra informatie

Deze verzekering stopt automatisch op uw 67e verjaardag. Voor sommige zware beroepen stopt de verzekering al eerder. U kunt er ook zelf voor kiezen om de verzekering eerder te stoppen. U kunt uw verzekering tussentijds aanpassen. U mag uw verzekerd inkomen altijd verlagen. U kunt uw verzekerd inkomen ook verhogen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering per post of per mail dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u uw bedrijf beeindigt geldt er geen opzegtermijn.