Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Loyalis Inkomenszekerheid VVT verzekert een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Extra informatie

Deze inkomensverzekering vult het inkomen aan tot minimaal 70% van het verzekerde inkomen bij arbeidsongeschiktheid of verlengt de duur van de wettelijke WW-uitkering. 

Wat is verzekerd?

Raakt u arbeidsongeschikt en kunt u daardoor minder of niet meer werken? Dan vult deze verzekering het inkomen aan tot minimaal 70%. We keren uit tot AOW-leeftijd.

Extra informatie

Raakt u werkloos en duurt de werkloosheid langer dan de maximale duur die tot 1 januari 2016 van toepassing zou zijn geweest? Dan kunt u na afloop van deze maximale duur van de WW een tijdelijke inkomensaanvulling op basis van de WW ontvangen. 

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kan werken. En van de hoogte van het verzekerd inkomen, de gekozen dekking en eventuele contractafspraken met de werkgever.

Extra informatie

Wat keert deze verzekering uit? Bij 0-35% arbeidsongeschiktheid 70% van het inkomensverlies. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd voor alle oorzaken, met uitzondering van de in de polisvoorwaarden opgenomen gebeurtenissen. 

Extra informatie

Hebt u momenteel een WIA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u zich ook verzekeren. De dekking geldt dan alleen voor toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage door andere oorzaken en ziektes dan die waarvoor u de WIA-uitkering hebt. Toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage door psychische klachten is in alle gevallen uitgesloten van de dekking.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid moet er sprake zijn van een ziekte, gebrek of ongeval. Dit is vastgesteld door een verzekeringsarts van het UWV. U kunt uw werkzaamheden hierdoor (gedeeltelijk) niet meer uitvoeren.

Extra informatie

Wij volgen voor de vaststelling van de mate en de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid het oordeel en de beslissing van UWV.

Wanneer keren we uit?

Als u langer dan twee jaar ziek bent. Na twee jaar loondoorbetaling wordt u herplaatst in een aangepaste functie of ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. We vullen uw inkomen dan aan tot minimaal 70%.

Extra informatie

Als u na afloop van de wettelijke WW-uitkering nog geen nieuw werk heeft gevonden vullen wij de duur van de nieuwe WW-uitkering aan, zodat deze gelijk is aan de duur van de WW-uitkering waarop de verzekerde recht zou hebben vóór de wijziging van de WWZ per 1 januari 2016.

 

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als uw werkgever deze dekking heeft afgesloten ontvangt u ook een uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. 

Indexeren

De uitkeringen volgen de WIA-indexatie van het UWV.

 

WW Aanvulling

Deze verzekering geeft een tijdelijke WW aanvulling na afloop van de maximale duur van de WW uitkering, als deze maximale duur afwijkt ten opzichte van de maximale duur die tot 1 januari 2016 van toepassing zou zijn geweest. 

Wat is niet verzekerd?

  • Arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door opzet, roekeloosheid of gebruik van verdovende middelen is niet verzekerd. Wilt u meer weten over de situaties waarin we niet uitkeren? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u vanwege ziekte verzuimde op de ingangsdatum van de verzekering tenzij er sprake is van een verzekerd inlooprisico. Als u de premie niet betaalt. Als er sprake is van een uitsluiting op de polis. Of bij fraude en verzwijging.

Geen uitkering

U hebt geen recht op een uitkering uit de verzekering als uw WIA-uitkering wordt opgeschort of geweigerd of als u in de gevangenis zit. 

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat de verzekering kan worden afgesloten stellen wij de werkgever een aantal vragen. Deze vragen moeten eerlijk worden beantwoord. De antwoorden kunnen invloed hebben op de dekking van uw verzekering. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Daarnaast geeft de werkgever wijzigingen in salarissen en dienstverbanden jaarlijks door.

Extra informatie

Daarnaast betaalt uw werkgever premie voor deze verzekering, deze premie wordt (deels) doorbelast aan de werknemer. Uw werkgever maakt uiterlijk in de 42e week melding van verzuim vanwege ziekte.  

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekering wordt afgesloten via uw werkgever? De werkgever houdt de premie in op het bruto maandinkomen en zorgt voor afdracht aan de verzekeraar. De uitkering is belast.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt de verzekering beëindigen in de genoemde situaties in polisvoorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan via 045 645 91 90 of via onze website loyalis.nl.

Extra informatie

U kunt uw verzekering ook schriftelijk opzeggen via aov@loyalis.nl