Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De Beroeps-AOV en Huisartsen-AOV van Movir zijn verzekeringen die u verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. De verzekering keert uit ongeacht of u daadwerkelijk inkomstenverlies hebt. Dit noemen
wij een sommenverzekering

Extra informatie

Wij vragen uw inkomen alleen op om te controleren of u maximaal 80 procent van uw inkomen verzekert. Wij verlagen nooit het verzekerd bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als uw inkomen daalt. Tenzij u daar zelf om vraagt.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent en de hoogte van het bedrag dat u hebt verzekerd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of een ongeval voor ten minste 25 procent ongeschikt bent om de werkzaamheden in het verzekerde beroep uit te voeren.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van het beroep dat u hebt verzekerd.

Extra informatie

Kiest u ervoor om bij arbeidsongeschiktheid een ander beroep uit te oefenen? Dan beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid vanaf dat moment op basis van uw nieuwe beroep. Wordt u dan minder arbeidsongeschikt dan ontvangt u, als u minder inkomen hebt, een aanvullende uitkering.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25 procent arbeidsongeschikt bent. U kunt er ook voor kiezen die grens bij 45 of 65 procent te leggen. U betaalt dan minder premie.

Uitstekende preventie en re-integratie

Verzekerden bij Movir kunnen rekenen op onze persoonlijke steun om arbeidsgeschiktheid te bevorderen en op begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. 

Extra informatie

Verzekerden en hun eventuele gezinsleden die een coach willen inschakelen, kunnen tot zes face-to-facegesprekken per jaar kosteloos en anoniem terecht bij de onafhankelijke coachingsdienst Elestia.  

Keuze: Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij de 'eigenrisicotermijn'. Deze bepaalt u zelf op het moment dat u de verzekering afsluit. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

U kunt bij ons kiezen voor een eigenrisicotermijn van 30, 90, 180, 360 en 720 dagen als u kiest voor onze verzekering met een langlopende dekking. 

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren wij niet uit, terwijl iemand wel arbeidsongeschikt is. Hieronder vindt u een aantal redenen waarom wij niet uitkeren.                                                                         

Extra informatie

Op movir.nl/geenuitkering leest u meer over situaties waarin wij niet uitkeren.

Opzet of roekeloosheid

We keren niet als u met opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als uw arbeidsongeschiktheid door uw opzet of roekeloosheid is toegenomen;

Niet nakomen van verplichtingen

We keren niet uit als wij nadeel ondervinden van het feit dat u zich niet houdt aan de regels en verplichtingen van deze verzekering. 

Betalingsachterstand

We keren niet uit als u de premie niet hebt betaald. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekkingsbeperkingen zijn:

Overmatig gebruik van stimulerende middelen

We keren niet uit als u arbeidsongeschikt bent geraakt door uw overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;

Gevangenschap

We keren niet uit als u in de gevangenis of in voorlopige hechtenis zit. Dat geldt in Nederland en het buitenland. Ook als u ter beschikking gesteld bent van de Staat (tbs) betalen wij geen uitkering.

Fraude

We keren niet uit bij fraude. Fraude is het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het maakt niet uit waar dit is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Vervolgens bekijken wij hoe we uw verzekering het beste kunnen laten aansluiten op deze situatie. Bent u arbeidsongeschikt? Vraag dan toestemming aan Movir om naar het buitenland te gaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Anders kunnen wij de verzekering direct stoppen als we ontdekken dat u dit niet hebt gedaan en ontvangt u geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Nadat de verzekering is ingegaan, bent u verplicht om ons meteen te informeren als het verzekerd risico verandert. Bijvoorbeeld als uw een ander beroep gaat uitoefenen of als u langer dan zes maanden naar het buitenland gaat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling per jaar is voordeliger. U kunt ervoor kiezen om het bedrag per maand over te maken. Betalen kan ook via automatische incasso. Dan weet u zeker dat u de premie altijd op tijd betaalt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Vanaf het moment dat uw aanvraag bij ons binnenkomt totdat wij uw aanvraag accepteren, bieden wij u kosteloos een voorlopige dekking voor het ongevallenrisico. De verzekering komt tot stand als u de polis ontvangt. De verzekering wordt afgesloten tot een bepaalde eindleeftijd.

Extra informatie

U kunt bij ons kiezen voor een eindleeftijd van 55, 60, 65, 67 en 68 jaar. Meestal is dat de leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. De verzekering stopt op de datum dat
wij uw opzegging ontvangen. Of de verzekering stopt op een latere datum als u dat hebt aangegeven.

Extra informatie

Hebt u een 5-jaarscontract en wilt u de verzekering opzeggen? Dan hebt u een opzegtermijn van twee maanden.