Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Ongevallenverzekering van Movir verzekert u zich tegen de financiele gevolgen van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekering keert eenmalig uit. U kunt de Ongevallenverzekering alleen afsluiten in combinatie met een langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir.

Wat is verzekerd?

De Ongevallenverzekering van Movir is een financiële verzekering die u verzekert tegen de financiele gevolgen van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest, en bij blijvende invaliditeit ook van de mate van invaliditeit en uw beroep.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Bij overlijden krijgen uw nabestaanden een eenmalig bedrag.

Extra informatie

Zodra uw situatie niet meer verandert, stelt Movir de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

U kunt kiezen om alleen Blijvende invaliditeit door een ongeval te verzekeren (Rubriek B), of blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval (Rubriek A). Rubriek A is alleen te sluiten in combinatie met rubriek B.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt er voor kiezen om Rubriek A wel of niet te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren wij niet uit, terwijl verzekerde wel blijvend invalide is (of overleden). Hieronder vindt u een aantal redenen om niet uit te keren: Bij opzet of roekeloosheid, bij misbruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen, bij premieachterstand, bij fraude.

Beperking dekking psyche

Wij keren niet uit bij psychische gevolgen van een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zelfstandigen kunnen maximaal 350.000 verzekeren per Rubriek. Voor werknemers geldt een maximum van 150.000. Het verzekerde bedrag van Rubriek A mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag van Rubriek B.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

Gaat u langer dan 90 dagen naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. .

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Anders kunnen wij de verzekering direct stoppen alsl we ontdekken dat u dit niet hebt gedaan en ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

Nadat de verzekering is ingegaan, bent u verplicht om ons meteen te informeren als het verzekerd risico verandert. Bijvoorbeeld als u een ander beroep gaat uitoefenen of als u langer dan 90 dagen naar het buitenland gaat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling per jaar is voordeliger. Betalen kan ook via automatische incasso. Dan weet u zeker dat u de premie altijd op tijd betaalt..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Vanaf het moment dat uw verzekering ingaat bieden wij u dekking. De verzekering komt tot stand als u de polis ontvangt. De verzekering wordt afgesloten tot een bepaalde eindleeftijd.

Extra informatie

U kunt bij onze kiezen voor een eindleeftijd van 55, 60, 65, 67 en 68 jaar. Meestal is dat de leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan. Eindigt u de Langlopende AOV eerder, dan eindigt ook de Ongevallen verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. De verzekering stopt op de datum dat wij uw opzegging ontvangen. Of de verzekering stopt op een latere datum als u dat hebt aangeven.

Extra informatie

Hebt u een 5-jaarscontract en wilt u de verzekering opzeggen? Dan hebt u een opzegtermijn van twee maanden