Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Zeelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten, kunnen zich verzekeren met een Vangnetverzekering

Extra informatie

U krijgt van Movir het aanbod om de Vangnetverzekering te sluiten als u om medische redenen geen reguliere aov bij Movir kunt afsluiten en korter dan 15 maanden zelfstandig bent. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om elders een aov aan te vragen

Wat is verzekerd?

Met de Vangnetverzekering verzekert u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U krijgt een uitkering als u daardoor geheel of gedeeltelijk (ten minste 25%) niet kunt werken.

Uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het verzekerd bedrag. Bent u 100% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u 100% van het verzekerd bedrag. Bent u 50% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u 50% van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag stata vermeld op de polis. Dit is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Extra informatie

De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het verzekerd bedrag. Bent u 100% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u 100% van het verzekerd bedrag. Bent u  50% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u 50% van het verzekerd bedrag .

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om te werken.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We kijken of u nog kunt werken in uw eigen of in een ander beroep. Het maakt niet uit wat voor werk. Het gaat dan om alle beroepen die algemeen aanvaard zijn en waarvoor uw krachten en bekwaamheden voldoende zijn.

Extra informatie

Bent u geschikt voor een ander beroep, maar kan u geen werk vinden in dat beroep? Dan keren we niet uit. U bent dan volgens de polisvoorwaarden werkloos. Dat is niet verzekerd.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u na 365 dagen nog voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren we niet uit terwijl iemand wel arbeidsongeschikt is. Hieronder zijn enkele situaties genoemd waarin dat het geval is.

Opzet of roekeloosheid

Bent u arbeidsongeschiktheid geraakt door opzet of roekeloosheid, dan hebt u geen recht op een uitkering.

Alcohol, drugs en medicijnen

Bent u arbeidsongeschikt door gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol, dan krijgt u geen uitkering. Er is ook geen recht op een uitkering als u arbeidsongeschikt bent door gebruik van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift. Of doordat u zich niet aan het doktersvoorschrift heeft gehouden.

Fraude

Is er sprake van fraude of misleiding? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wachttijd

U heeft een eigenrisicotermijn van 365 dagen. U bent dan wel arbeidsongeschikt, maar u krijgt nog geen uitkering. Uw eigenrisicotermijn gaat in op de dag waarop u zich onder behandeling van een arts heeft gesteld.

Extra informatie

Deze eigenrisicotermijn geldt per claim. Als u binnen 4 weken na uw herstel opnieuw arbeidsongeschikt, dan passen wij de eigenrisicotermijn niet opnieuw toe.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Wij kijken dan of de verzekering aangepast moet worden, of dat de verzekering gestopt moet worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen we u een aantal vragen. Deze moet u volledig en juist beantwoorden. Tijdens de looptijd bent u verplicht om wijzigingen, zoals een ander beroep of gewijzigde werkzaamheden, aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso, of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie aan ons of aan uw financieel adviseur. Dat doet u vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat u de premie had moeten betalen.

Indexering

Ieder jaar verhogen wij het verzekerd bedrag met hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is. Hierdoor stijgt ook de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. We spreken af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode van een jaar kun u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat u per brief of e-mail. U heeft een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u:

-stopt met uw bedrijfsactiviteiten

-uw beroepswerkzaamheden stopt

-volledig in loondienst werkt

-of uw bedrijf failliet gaat.