Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals het gereedschap en de machines die u gebruikt, of grond-, hulp- en brandstoffen.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, blikseminslag, ontploffing, vandalisme, leidinglekkage, storm en neerslag.

Extra informatie

In uw polis staat voor welke zaken (inventaris, goederen) u bent verzekerd.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we naar nieuwwaarde. De voorraad (de goederen en grondstoffen) vergoeden we naar marktwaarde.

Extra informatie

In sommige situaties vergoeden we de schade aan uw inventaris naar dagwaarde. In de polisvoorwaarden staat wanneer dat het geval is.

Kosten om de schade te beperken

We vergoeden de kosten die u moet maken om onmiddellijk dreigende schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Landbouwwerktuigen

Niet zelfrijdende landbouwwerktuigen horen ook bij de inventaris.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Agrarische producten

Dekking voor schade aan producten die u met uw bedrijf heeft voortgebracht, en die zijn bedoeld om te verkopen. 

Extra informatie

Voor deze dekking geldt een aantal specifieke gebeurtenissen en uitsluitingen. Welke dit zijn, leest u in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

Koelschade is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan een gebouw heeft aangebracht, zijn niet verzekerd.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor spullen die zich in een bedrijfsgebouw bevinden, op de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn uw spullen ook verzekerd als deze zich buiten een gebouw bevinden. Wanneer dit het geval is, leest u dit in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.