Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor jouw woonhuis is verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Het verzekerde bedrag staat op je polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met je verzekeringsadviseur op.

Glas

Schade aan glas in het verzekerde gebouw is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan je tuin is beperkt verzekerd. Wij vergoeden de herstelkosten van de tuinaanleg, de bestrating en de beplanting wanneer schade aan de tuin van het woonhuis ontstaat als gevolg van een verzekerde schadegebeurtenis tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Schade aan de tuin wordt niet vergoed als die is veroorzaakt door storm, neerslag (regen, hagel, sneeuw of smeltwater) of andere weersinvloeden, diefstal en vandalisme. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Ook als het woonhuis niet permanent wordt bewoond of wordt gekraakt geldt dat schade aan het woonhuis beperkt verzekerd is. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is beperkt verzekerd. Er gelden speciale voorwaarden. Check je polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wil je gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor de garantie tegen onderverzekering. Overleg met je verzekeringsadviseur hoe je deze garantie krijgt. Die kan op verschillende manieren vastgesteld worden en geldt voor 5 jaar.

Keuze: Verhuur

Schade terwijl het verzekerde woonhuis is verhuurd is standaard uitgesloten van dekking. Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is die niet verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per schadegebeurtenis. Het eigen risico kan tegen een extra premie worden afgekocht.

Extra informatie

Dit eigen risico geldt niet als de schade alleen bestaat uit schade aan (kunststof) ruiten of uit schade ontstaan door het binnendringen van neerslag.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Asbest

Schade aan of opruimingskosten als gevolg van schade aan asbestdaken is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag je adviseur. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.