Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Opstalverzekering Basis vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, directe neerslag die uw woonhuis binnendringt, overstroming van een niet-primaire waterkering, directe blikseminslag en storm.

Extra informatie

Wij vergoeden ook kosten:
1. die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddings-, opruimings- en saneringskosten;
2. voor noodvoorzieningen
3. voor een vervangend verblijf als uw woonhuis door schade niet meer bewoonbaar is.

Een niet-primaire waterkering is een waterkering, bijvoorbeeld een kade, dijk of sluis, die niet primair is volgens de Waterwet.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Met woonhuis bedoelen we: 

* Het huis dat op het risicoadres op uw polisblad staat
* Vaste terreinafscheidingen en terreinafscheidingen van rietmatten, bomen en planten op uw grond
* (Losstaande) garages, schuren en andere gebouwen
* Zwembaden en jacuzzi's, inclusief installaties en overkappingen
* Bruggen om een vaste verbinding aan wal te maken
* De fundering

Verzekerd bedrag

OHRA geeft een garantie tegen onderverzekering. Wij noemen dat waardegarantie. Dit betekent dat wij het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Ook als de schade hoger is dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door OHRA vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van uw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die OHRA inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als uw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten van uw huis door breuk is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas. Ook ruiten als afscheiding op het terrein en balkon van uw huis zijn dan verzekerd.

Extra informatie

Let op! Controleer of u al glasdekking hebt op uw inboedelverzekering en voorkom dat u dubbel verzekerd bent.

Tuin

Wij vergoeden de kosten van aanleg, bestrating en beplanting om uw (balkon)tuin te herstellen. De schade moet veroorzaakt of ontstaan zijn door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, meteoorstenen of overstroming van een niet-primaire waterkering.

Verbouwing, leegstand

Wanneer uw woonhuis wordt verbouwd, of wanneer er een deel aan uw woonhuis wordt aangebouwd, bent u alleen verzekerd tegen schade die is veroorzaakt of ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.

Extra informatie

Wanneer uw woonhuis onbewoond is, bent u de eerste 6 maanden verzekerd tegen schade. Diefstal van materialen of vandalisme is dan alleen verzekerd na inbraak. Is uw woonhuis na 6 maanden nog onbewoond? Dan bent u alleen verzekerd tegen schade die is veroorzaakt of ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is verzekerd. Iemand moet uw woonhuis binnen zijn gedrongen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Zonnepanelen

Schade aan uw zonnepanelen valt standaard onder de dekking. Daarnaast vergoeden wij tot maximaal 26 weken na de schade de inkomsten die u mist als de zonnepanelen geen energie opwekken. 

Fundering

Schade aan de fundering van uw huis valt standaard onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uw woonhuis door een ander 'van buiten komend onheil', zoals een slag, stoot of val, is niet verzekerd. Als u de dekking All Risk afsluit, bent u wel hiervoor verzekerd. 

Slecht onderhoud

Schade veroorzaakt doordat u uw woonhuis slecht heeft onderhouden is niet verzekerd. 

Extra informatie

Met slecht onderhoud bedoelen wij dat uw woonhuis niet, te weinig of verkeerd is onderhouden. 

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van u of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in uw huis of bijgebouw. Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was. 

Wat is er nog meer niet verzekerd?

U bent onder andere niet verzekerd voor schade aan uw woonhuis als de schade is veroorzaakt door:
* overstroming van een primaire waterkering
* directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* muren of vloeren die vocht doorlaten
* constructie- of bouwfouten
* grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* opzet of goedvinden, roekeloosheid of merkelijke schuld

Extra informatie

Schade door brand en/of explosie die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering of van een constructie- of bouwfout is wel verzekerd.

Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de Neder-Rijn. Kijk voor meer informatie op www.waterveiligheidsportaal.nl.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval:
1. bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen
2. als u in de winter uw buitenkraan niet aftapt en de waterleiding knapt door vorst
3. als uw dakgoten zijn verstopt door bladafval
4. als kitnaden en -voegen water doorlaten

Eigen risico

U kiest zelf de hoogte van uw eigen risico. De mogelijkheden zijn: € 0 , € 250, € 500 of € 1.000 . Het verhoogde eigen risico geldt niet voor de dekking Glas.

Bij schade door storm, indirecte neerslag of een stortbui heeft u standaard een eigen risico van € 250. Dit vervalt als u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 250, € 500 of € 1.000.  Op uw polis en in Mijn OHRA vindt u uw eigen risico.

Aanbouw en verbouw

Schade tijdens aan- en verbouwen is alleen verzekerd als dit het gevolg is van brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen. Kunt u aantonen dat de schade beslist niet komt door het verbouwen of aanbouwen? Dan geldt deze beperking niet. 

Extra informatie

Van aan- of verbouwen is altijd sprake, als uw woonhuis niet volledig glas-, wind-, en waterdicht is en/of niet is voorzien van sloten/afsluitingen, verwarming, watervoorziening, sanitair en een keuken die u kunt gebruiken. 

Kosten van vervanging van sloten

Als uw huissleutels zijn gestolen uit uw woonhuis of uw auto, of u bent beroofd, vergoeden wij de kosten om de sleutels en de sloten van uw woonhuis te vervangen tot maximaal € 500,- per gebeurtenis. 

Waar ben ik gedekt?

De OHRA Opstalverzekering Basis dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme. En geef een adreswijziging zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u niet meer in Nederland woont of gevestigd bent, als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.