Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De OHRA Opstalverzekering Basis vergoedt schade aan uw woonhuis. Als de schade verzekerd is en gerepareerd kan worden, zorgt OHRA voor herstel.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Oorzaak van een verzekerde schade kan zijn brand, inbraak, waterleidingbreuk, heftige neerslag, storm en blikseminslag.

Verzekerd bedrag

OHRA geeft een garantie tegen onderverzekering. We noemen dat waardegarantie. Dit betekent dat we altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Ook als de schade hoger is dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door OHRA vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van uw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die OHRA inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als uw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten van uw woonhuis door breuk is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart meeverzekeren met de dekking Glas.

Extra informatie

Ook ruiten als afscheiding op het terrein en balkon van uw woonhuis zijn dan verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard meeverzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is verzekerd. Als uw woonhuis leeg staat is uw woonhuis tot 6 maanden nog volledig verzekerd.

Extra informatie

Tot 6 maanden onbewoond, vergoeden we schade door vandalisme alleen als er sprake is van inbraak. Na 6 maanden onbewoond vervalt deze dekking. Alleen schade door explosie, brand, storm en blikseminslag wordt dan nog vergoed.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning na binnendringen in de woning, is verzekerd.

Zonnepanelen en funderingen

Schade aan zonnepanelen en funderingen vallen standaard onder de dekking. Ook hiervoor geldt de waardegarantie.

Wat is niet verzekerd?

  • OHRA keert niet uit bij opzettelijk veroorzaakte schade, bij schade door een eigen gebrek aan de woning of slecht onderhoud. Ook schade door een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten wordt niet vergoed.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van u of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt aan uw woning of bijgebouw. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmigssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen.

Eigen risico

Bij stormschade heeft u een eigen risico van € 225,-.Wanneer u gebruik maakt van onze Direct Schade Herstel Service betaalt u maar de helft van het eigen risico. Ook bij storm. Ook kunt u kiezen voor een hoger vrijwillig risico tegen een premie-korting. Het vrijwillig eigen risico geldt niet voor de dekking Glas.

Aanbouw en verbouw

Schade tijdens aan- en verbouwen is alleen verzekerd als die het gevolg is van brand, explosie, directe blikseminslag en aanrijding en aanvaring. Komt de schade niet door het aan- of verbouwen? Dan geldt deze beperking niet.

Leegstand

Als uw woonhuis voor korte of langere tijd onbewoond is deze beperkt verzekerd. Raadpleeg bij leegstand altijd de polisvoorwaarden voor de uitsluitingen.

Waar ben ik gedekt?

De OHRA Opstalverzekering 'Basis' dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk. Doe meteen aangifte in geval van een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of vandalisme. En geef een adreswijziging zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet of niet op tijd betaalt, bij fraude of bij bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'Mijn OHRA' uw verzekering opzeggen.