Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van je eigen motor kun je verzekeren met een Beperkt Casco of een Volledig Casco.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van je motor, vervangend vervoer, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Verhaalrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor.

Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israƫl, Marokko en Tunesiƫ.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso is verplicht bij een termijnbetaling. Wanneer je kiest voor een jaarbetaling kan hiervoor ook een nota worden gestuurd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan op de eerste dag van de volgende maand. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.