Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je motor beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Hulp en kosten zonder toestemming van de hulpdienst zijn niet verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de motor. Schade of verlies als gevolg van verduistering is uitgesloten.

Extra informatie

Accessoires en apparaten zijn tot € 1.500,- meeverzekerd.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Pech op het stallingsadres is uitgesloten. Pech door een mechanisch gebrek is uitgesloten.

Verhaalrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt.

Keuze: Schade opzittende

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Schade aan eigen motor

Andere schade aan je eigen motor is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Aangetoond moet worden dat de motor was afgesloten met 2 sloten, te weten het stuurslot en een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd motorslot. Afhankelijk van de waarde van de motor en/of het stallingsadres geldt er wellicht een uitgebreidere beveiligingseis.

Extra informatie

Let op: Raadpleeg altijd uw polisblad, hierop staat volledig beschreven welke beveilingseis(en) voor uw motor van toepassing is/zijn.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 150,- Voor zover niet anders staat vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of bij schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso is verplicht bij een termijnbetaling. Wanneer je kiest voor een jaarbetaling kan hiervoor ook een nota worden gestuurd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan op de eerste dag van de volgende maand. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.