Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw motor.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van uw eigen motor kunt u verzekeren met een Beperkt Casco of een Volledig Casco.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motor beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Verhaalrechtsbijstand

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw motor.

Keuze: Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Ook bent u niet verzekert bij rijden zonder (geldig) rijbewijs. Indien er schade ontstaat tijdens verhuur van uw motor of bij vervoer tegen betaling is dit ook niet verzekerd.

Extra informatie

Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan ons terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 500,- per gebeurtenis, tenzij u de motor laat herstellen bij een officiele Triumph dealer; dan is het eigen risico € 0,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso en is verplicht bij een termijnbetaling. Wanneer u kiest voor een jaarbetaling kan hiervoor ook een nota worden gestuurd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum van 80%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, dit kan schriftelijk of via e-mail.