Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast bent u door de dekking Beperkt Casco verzekerd voor schade aan uw eigen motor door een aantal gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motor beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijgt u de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de motor. Schade of verlies als gevolg van verduistering is uitgesloten.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Pech op het stallingsadres is uitgesloten.

Verhaalrechtsbijstand

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt.

Keuze: keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Ook bent u niet verzekert bij rijden zonder (geldig) rijbewijs. Indien er schade ontstaat tijdens verhuur van uw motor of bij vervoer tegen betaling is dit ook niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt  500,- per gebeurtenis, tenzij u de motor laat herstellen bij een officiele Yamaha dealer; dan is het eigen risico  0,-. Voor zover niet anders staat vermeld op het polisblad.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als u motor goed beveiligd was. Aangetoond moet worden dat de motor was afgesloten met 2 sloten, te weten het stuurslot en een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd motorslot. Let op: Raadpleeg altijd uw polisblad, hierop staat volledig beschreven welke beveiligingseis(en) voor uw motor van toepassing is/zijn.

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als u motor goed beveiligd was. Aangetoond moet worden dat de motor was afgesloten met 2 sloten, te weten het stuurslot en een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd motorslot. Let op: Raadpleeg altijd uw polisblad, hierop staat volledig beschreven welke beveiligingseis(en) voor uw motor van toepassing is/zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israƫl, Marokko en Tunesiƫ.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso en is verplicht bij een termijnbetaling. Wanneer u kiest voor een jaarbetaling kan hiervoor ook een nota worden gestuurd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum van 80%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen, dit kan schriftelijk of via e-mail.