TAF Maandlastbeschermer Wat is wel en niet gedekt door deze maandlastenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een maandlastenverzekering?

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit.

Extra informatie

Het maximale verzekerde bedrag mag niet meer zijn dan 125% van de bruto woonlasten. Hieronder vallen: bruto hypotheekrente, maandelijkse aflossing van de hypotheek en verzekeringspremies voor een overlijdensrisicoverzekering.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van het verzekerd bedrag. Zolang u arbeidsongeschikt blijft op grond van de polisvoorwaarden, ontvangt u een uitkering tot aan de einddatum van de verzekering.
icon_overlijden

Overlijden

Als u overlijdt als gevolg van een ongeval, dan krijgen u nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd van 12 keer het verzekerde maandbedrag.
icon_drempel

Uitkeringsdrempel

U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering voor als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bent u bereid om na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid ander werk aan te nemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid, kunt u kiezen voor beoordeling op basis van uw eigen werk, passende arbeid of gangbare arbeid. Of u geschikt bent voor passende arbeid wordt door de verzekeraar vastgesteld. Of u voor gangbare arbeid geschikt bent, wordt door het UWV beoordeeld.
icon_werkloos

Keuze: werkloosheid

Kiest u ervoor om werkloosheid mee te verzekeren? Dan heeft u voor deze dekking de keuze voor een uitkeringsduur van 1 jaar of 2 jaar.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.
icon_let-op

Let op

Bij het aanvragen kunt u ervoor kiezen om de premie wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Als de premie wel fiscaal aftrekbaar is, dan is een uitkering ook fiscaal belast.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie of eventuele uitsluiting van bepaalde aandoeningen. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is er extra (medische) informatie van u of uw (huis)arts nodig.

Extra informatie

Als u de gezondheidsvragen niet naar waarheid beantwoordt, kan de verzekeraar uitkering weigeren of de verzekering stopzetten.
icon_wachttijd

Wachttijd

U kiest zelf de periode dat u gedurende arbeidsongeschiktheid nog geen recht hebt op een uitkering: 180 dagen, 365 dagen of 730 dagen.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
icon_looptijd

Looptijd

U kunt zelf kiezen hoe lang de verzekering loopt, maar dit is minimaal 5 jaar en maximaal 49 jaar.

Extra informatie

Bij bepaalde beroepen is de maximale eindleeftijd 60 jaar.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. De verzekering kan per de eerste dag van de volgende maand schriftelijk bij TAF worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.