Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de Inkomensaanvulling Verzekering Apothekers in dienstverband beschermt u uw werknemers voor (het gedeelte van) het loon tot de WIA-loongrens tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Het eventuele inkomensverlies wordt door periodieke aanvullende verzekeringsuitkeringen, samen met de wettelijke uitkeringen, deels opgevangen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot 70% van het inkomen of een ander percentage dat we met u afspreken.

Verzekerd bedrag

De grondslag van de uitkering is het sv-loon, zoals dat aan de Belastingdienst wordt opgegeven voor de rubriek ‘Loon voor de werknemersverzekeringen’, tenzij wij schriftelijk met u een ander loonbegrip hebben afgesproken. Het sv-loon is in de zin van deze voorwaarden ongemaximeerd.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle apothekers die bij u in dienst zijn met een inkomen tot of boven het maximum WIA-loon.
 

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als uw medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het jouw schuld dat je werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Werknemers die gedurende de looptijd meer of minder gaan verdienen dan het maximum WIA-loon moet u binnen 30 dagen doorgeven. Ook werknemers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door.
 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De uitkering loopt maximaal
tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

U heeft het recht binnen één maand na afgiftedatum van het eerste polis(blad) de verzekeringsovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Daarna kunt u de verzekering alleen nog opzeggen per contractvervaldatum. We moeten de opzegging dan uiterlijk één maand vóór de contractvervaldatum ontvangen hebben.