Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)- grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of je kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet je voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u dan bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met uw werknemer) zelf eindverantwoordelijk voor de re- integratie.

Preventie

Wij ondersteunen u bij preventie van uitval van uw werknemers door mee te delen in de kosten voor preventieve maatregelen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan is dat niet verzekerd. Doet u te weinig aan re- integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. Je bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijg je geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Extra informatie

Nieuwe medewerkers dient u zelf aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen wilt betalen. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is  1 of 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.

Extra informatie

Al we na de eerste contracttermijn nieuwe afpraken met u hebben gemaakt of u een nieuw voorstel hebt geaccepteerd, kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De opzegtermijn is dan 2 maanden.