Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt de WGA-uitkeringen die je als eigenrisicodrager voor de WGA aan UWV moet betalen. Met onze dienstverlening helpen wij je actief bij de verplichtingen die voortvloeien uit het WGA Eigenrisicodragerschap.

Extra informatie

Wil je eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan moet je dit minimaal dertien weken vóór 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst aanvragen. Je bent dan de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen en re-integratie van jouw werknemers.

Wat is verzekerd?

De vergoeding van de wettelijke WGA-uitkeringen van je werknemers met een eerste ziektedag (start van de wachttijd WIA) binnen de contracttermijn van de verzekering die UWV bij jou als eigenrisicodrager voor de WGA maximaal tien jaar in rekening brengt. De vergoeding is inclusief de wettelijke werkgeverslasten en indexering.

Re-integratie

We ondersteunen je bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel we je ondersteunen bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers, blijf je samen met je werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet je, je onder meer houden aan de wettelijke verplichtingen rond verzuim. Bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat je werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet je passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Heb je juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Wettelijke overlijdensuitkering

Een eenmalige overlijdensuitkering wordt uitgekeerd na overlijden van een verzekerde tijdens de uitkeringsperiode. Deze is gelijk aan één maal de bruto WGA-maanduitkering.

Garantieverklaring

Als eigenrisicodrager voor de WGA moet je een garantieverklaring overleggen aan de Belastingdienst. Deze garantieverklaring maakt deel uit van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering biedt geen dekking voor werknemers die niet verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Wij verzekeren geen directeur(en)-grootaandeelhouder(s).

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

De verzekering biedt geen dekking voor werknemers die op de ingangsdatum van de verzekering ziek of arbeidsongeschikt zijn. Ook niet voor werknemers die tijdens de looptijd van de verzekering in dienst treden en op dat moment ziek of arbeidsongeschikt zijn. De verzekering biedt pas dekking zodra een werknemer minimaal vier weken achter elkaar zijn of haar werkzaamheden volledig heeft uitgevoerd.

Extra informatie

Is er sprake van een verandering in jouw bedrijfssituatie, zoals een fusie of een overname waardoor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer bij jou in dienst komt? Dan valt deze werknemer niet onder de dekking van de verzekering.

Fraude, opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

We keren niet uit als er sprake is van fraude of als de ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer, direct of indirect, is ontstaan of verergerd door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van jou of je werknemer. 

Extra informatie

Met fraude bedoelen wij: opzettelijk verkeerde informatie verstrekken, een onjuiste voorstelling van zaken geven of een onjuiste opgave doen.

Molest

We keren niet uit als ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer is ontstaan of verergerd door molest. Met molest bedoelen wij: gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten, als je toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

Zet jij of zetten wij de verzekering stop? Dan vergoeden wij alleen de WGA-uitkeringen van je werknemers als hun eerste ziektedag (start van de wachttijd WIA) vóór de einddatum van jouw polis ligt.
 

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van de verzekering moet je al onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Daarna moet je ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, op de hoogte stellen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het risico dat wij hebben verzekerd. Geef je een wijziging niet aan ons door? Dan is er mogelijk geen dekking vanaf het moment van de risicowijziging.

Extra informatie

Voorbeelden van risicowijzigingen zijn: wijziging van sector, fusie, reorganisatie of bedrijfsovername, het staken of wijzigen van bedrijfsactiviteiten, faillissement of uitstel van betaling.

Gezondheid

Jij en je werknemers moeten je houden aan alle wettelijke verplichtingen voor verzuim en arbeidsongeschikt-heid. En aan de eisen die wij voor deze verzekering stellen. Kom je je verplichtingen niet na? Dan kunnen wij vergoedingen beperken of stoppen. Of de verzekering stoppen.

Extra informatie

Voorbeelden van eisen die wij stellen: op tijd melden dat een werknemer ziek of hersteld is of dat een werknemer een beschikking van het UWV heeft ontvangen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of één keer per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar betaal je een premieopslag. Betalen kan via automatische incasso of je maakt de premie zelf over.

Extra informatie

Betaal je de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking onderbreken of de verzekering stopzetten.

Premie

Wij drukken de premie uit in een percentage van het loon voor de sociale verzekeringen (SV-loon). Het SV-loon is het (gemaximeerd) loon waarover je premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen betaalt.

Extra informatie

De hoogte van je premiepercentage hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, je werknemersbestand en het aantal werknemers dat de afgelopen jaren in de WIA terecht kwam.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. De looptijd van de eerste contracttermijn is standaard drie jaar. Daarna kun je de verzekering verlengen met één of drie jaar.

Extra informatie

Start de verzekering op een andere datum dan 1 januari? Dan is de eerste contracttermijn drie jaar, geteld vanaf 1 januari na de ingangsdatum van de verzekering. De totale duur van de eerste contracttermijn is dan dus langer dan drie jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wil je de verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons door. Stopzetten kan schriftelijk, per e-mail of via je adviseur.

Extra informatie

Verleng je de verzekering na de eerste contracttermijn met één jaar? Dan kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.