Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon beschermt u uw werknemers voor (het gedeelte van) het loon boven de WIA-loongrens tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Met de WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon beschermt u uw werknemers met een loon tot de WIA-loongrens tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Door een periodieke aanvullende verzekeringsuitkering wordt dit verlies, samen met de wettelijke uitkeringen, deels opgevangen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot 80% van het inkomen of een ander percentage dat we met u afspreken.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle medewerkers of alle medewerkers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Ook medewerkers met een tijdelijk contract verzekert u mee.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het jouw schuld dat je werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Werknemers die gedurende de looptijd meer of minder gaan verdienen dan het maximum WIA-loon moet u binnen 30 dagen doorgeven. Ook werknemers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid vanĀ je werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt en de lonen en leeftijden van je werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering. Na

de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via de administrateur opzeggen met een opzegtermijn van een maand.