Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u en uw bedrijf voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel en schade aan zaken) die is veroorzaakt door uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of de door u geleverde producten.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen, spullen of onroerend goed van anderen en de schade die daar een gevolg van is, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), vennoten, maten, bestuurders en comissarissen. Ook de meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door u is geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Extra informatie

Is het verkeersongeval veroorzaakt met een (verzekeringsplichtig) motorrijtuig, waarvan de werknemer de bestuurder of passagier is? Dan is dit niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren, dan kan dat met een Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures. Ook de kosten voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en schade, bereddingskosten (voorkomen of verminderen van onmiddelijk dreigend gevaar van schade) en de kosten van het verweer dat wij voeren bij geen aansprakelijkheid zijn verzekerd.

Extra informatie

Wij vergoeden deze kosten alleen als de schade verzekerd is en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten die voor het aangaan van de verzekering zijn gemaakt, is verzekerd. U bent niet verzekerd als u bij het aangaan van de verzekering met een aanspraak bekend bent of als je omstandigheden kende die tot een aanspraak kunnen leiden.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd. Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door u is geïnstalleerd en de schade plotseling is ontstaan.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor uw eigen schade of dat van je bedrijf. Ook zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

U bent niet verzekerd voor schade aan zaken die door u zijn opgeleverd, voor het opnieuw leveren van deze zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden. 

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten.

Extra informatie

Als werkgever bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het opzettelijk handelen of nalaten van een werknemer is veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat u dit als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die u laat gebruiken.

 

Extra informatie

In sommige situaties bent u wel verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Milieuschade

U bent niet verzekerd voor milieuschade die langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Ook milieuschade die ontstaat in uw eigen onderneming of bij een klant is niet verzekerd

Extra informatie

Wilt u dit wel verzekeren? Dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur.

Asbest

U bent niet verzekerd voor schade in verband met asbest.

Wettelijke voorschriften

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van overtreding van voorschriften. 

Uitloop

U bent niet verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld nadat de verzekering is beëindigd. Ook niet als het handelen of nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden.

Extra informatie

Bent u tijdens de looptijd van de verzekering op de hoogte van een omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden? Dan kan dit onder bepaalde voorwaarden schriftelijk worden gemeld. Wordt u na de beëindiging van de verzekering alsnog aansprakelijk gesteld, dan bent u hiervoor wel verzekerd. Check uw polisvoorwaarden of vraag advies bij uw verzekeringsadviseur.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar u de zorg over hebt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert.

Extra informatie

Voor de meeste bedrijven in de sectoren horeca, detailhandel, kantoren en zorg & verzorging geldt standaard een beperkte dekking voor opzicht tot maximaal € 50.000 per aanspraak. Daarnaast kan het mogelijk zijn om opzicht mee te verzekeren. Vraag hierover advies bij uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan zaken of personen is vaak een eigen risico van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekerde bedrijfsactiviteiten en het soort schade (brand, kabel of opzicht). Ook kunt u tegen premiekorting een hoger eigen risico met ons overeenkomen. Vraag hiervoor advies bij uw verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat is verzekerd, is het dekkingsgebied Nederland, Europese Unie of Wereld.

Extra informatie

Wilt u meer weten over het dekkingsgebied en wat dit voor uw bedrijf betekent? Check uw polisvoorwaarden of vraag advies bij uw verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur.

Extra informatie

Meer info over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op https://www.raadhoven.nl/https://www.raadhoven.nl/