Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die anderen lijden (letsel, overlijden, materiële schade) die veroorzaakt is door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel of overlijden) en schade aan spullen of onroerende zaken van anderen, inclusief de schade die daar uit voortvloeit, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw werknemers, waaronder uitzendkrachten en stagiairs, en vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door u is (op)geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan uw werknemers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Dat kan letsel of overlijden zijn, maar ook schade aan de spullen van de werknemer.

Extra informatie

Uw werknemer kan ook schade oplopen waarvoor het bedrijf niet aansprakelijk is op basis van werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval is er geen dekking op de AVB. Soms kan een werkgever toch verantwoordelijk zijn om te zorgen voor een verzekering die (een deel van) de schade dekt. Dan biedt de dekking Werknemerschade uitkomst, zie hieronder.

Juridische hulp

De kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures, de bereddingskosten maar ook de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade zijn verzekerd. Bij een gedekte schade zijn ook de kosten van het verweer verzekerd als u ten onrechte aansprakelijk bent gesteld.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de ingangsdatum.? Dan is dat verzekerd als je kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd. Plotselinge milieuschade van de bodem, het oppervlaktewater of een andere onder- of bovengrondse watergang door een product dat door u is (op)geleverd, is ook verzekerd.

Extra informatie

Geleidelijke milieuschade en andere milieuschade aan de bodem, het oppervlaktewater en/of elk ander bovengronds of ondergronds water door een milieuaantasting (bijvoorbeeld bij werkzaamheden op locatie) is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een Milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Werknemerschade

Met deze dekking zijn uw werknemers verzekerd voor schade die ze bij een ongeval tijdens hun werk oplopen maar waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. Ze zijn verzekerd voor de schade als gevolg van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer en tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen. U kunt ook schade tijdens woon-werkverkeer meeverzekeren

Extra informatie

De dekking in het verkeer geldt niet als de werknemer in een motorrijtuig van uw bedrijf rijdt. Voor dit risico kunt u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten door het opnieuw moeten verrichten van de door u eerder verrichte werkzaamheden of diensten is niet verzekerd. 

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is niet verzekerd

Extra informatie

Wordt u als werkgever aangesproken voor schade die uw werknemer opzettelijk heeft veroorzaakt? Dan is dit alleen verzekerd als u de schade als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig (ook een drone), een gemotoriseerd vaartuig of een motorrijtuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker bent of die u als werkgever laat gebruiken, is niet verzekerd 

Extra informatie

Er gelden een paar uitzonderingen. Schade door een fiets met elektrische trapondersteuning (e-bike) is bijvoorbeeld wel verzekerd. Ook schade aan personen door een vaartuig is meeverzekerd en schade door een gemotoriseerd vaartuig met een maximum motorvermogen van 3 kW (4,09 pk) is verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of de aanwezigheid van asbest in asbesthoudende zaken, is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften, is niet verzekerd.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de verzekering, is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van die verzekering

Extra informatie

Bij beëindiging van uw bedrijf en bij opzegging van de verzekering door ons kunt u het nameldingsrisico apart verzekeren.

Opzicht

Schade aan spullen van een ander die u onder uw hoede heeft (onder opzicht), is niet verzekerd.

Extra informatie

Onder opzicht verstaan we de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan spullen die u huurt of in bruikleen heeft. Of als u schade veroorzaakt aan spullen van anderen die u bewerkt of behandelt. In bepaalde situaties betalen we de schade wel; in uw polis staat wanneer dat het geval is.

Buitenlandse vestiging

Schade in verband met het bestaan van een onderdeel of filiaal van het bedrijf buiten Nederland, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis.

Verzekerde som

De schade die op basis van uw polis verzekerd is, is gemaximeerd. De hoogte van het maximaal verzekerde bedrag kiest u zelf en bedraagt veelal € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk een goede keuze te maken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa. Voor beroepen in de branche Zorg en Uiterlijke verzorging is de verzekering alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op onze site: www.raadhoven.nl.